పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/299

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

غينجيته 28 § پسع ○

30 એક ඊ ○ 然 535 .ع

S

زغ C, 3

  • له است
  • X○

నా ○ ざ 。 e. e $ు

  • ーエبیجہ=

< వ

ੇ کسی خلیے

Y

త్రి శాస్ర విషయ మొన దక్క దక్కి_న విషయము - - గో క్షే ג" הציל .సుయుక్తాకరముగాఁ బండితులు పరిగణించుచున్నారు נגx: לי מר సంస్కృతా కరముగ కే యొు : cబడుచున్నది. ఇందువు గూర్చి 53ר: אי מרסר لألهة" سمے. ఆప్పక వి యిట్లు వాసి యున్నాడు.

rw فسحه

す。. ఆగమజ్ఞలు దొడ్డబీజాక్షరంబ లందు లేకున్కి సన్న Cబు నది యుఁ గూడ నొకటిగాఁ జేసి వీచ్తోపయోగిగాన క్షాను క్షేగాదిం ది శబసగణి గాదు. ○ వే. కాక పాషా జడ్డయైన ఓ కారమగుట దలప కేఁబది లిపులలోఁ దానిఁ గూర్చి తొలుతి భిన్నాకరం బె నదొడ శ్రావు CE విడిచిపె ననం ఇుండు వెయ్ల7గాcā. EX too అప్పకవి యభి పాయమునంగీకరింపక యప్పకవియే వెణ్ణి వాడని

  • * منابع S"O2ざes窓が*。

రసాభరణము సంపూర్ణమైన యలంకార గంథము కాదు. రస మును గూర్చినూతమే యిందుఁ జెప్పఁబడినది కావ్యలక ణము లు అలంకార విషయములు నిందు లేవు