పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/298

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

యుండునని యే తలంపవలసి యున్నది. క్ష 3ఁడు షా న నివాసగా ఎు +5 سنگا

இ. چاہتا Š حسمت . جمسه یا چه سر گست. <・コーイ、一ー ه خی పా ది యోూ נ: \ 3 אסי కు భువు ^ سدنية ఆcదు చేఁ జం డిని వా పమే యీ ప్రా ! సు క్షా: వుని చెప్పఁ వ యు. ద్ . .. .איש 啤 يخمس تعبي, యమని తెలంచుల కాధారములు లెవు

  • து. يناسظ 下、 _ o بهبود بخشید 蜗 ąską o স",

○ エ に ?*衣)" エ $3 ささ.ーごごa;yo "cて* 3ごでNで、父 ○ なぞ) 、S○ * S.ご下ー 。 献 جع لم بیج سسات ം്. க ماضي *** mRR ۶یبي सिकन्थन्क्षल्ल• * T一cá5s ふoご、ミミ s "にな=s sーミ や。す・交 ごーニs→sた。な 。 Գ- تاسیس بنیا క్షి రష్లుగా 2 కి స్పాట్ల ఖైదు ఫ్లు" వ7 మి. వ ముక్తే. కా- = a °3 * ○ ہومت بيتة sడ _ .مقسد جھیے. پې Witz $ov డగ్లములు కలవు ముక్తే పూ: , లేక మ- వా డియునా పెరను ధువ °、 :جھی جیت .هي "كينغ - سی- تسبی - سید $, x - - సా ہیية סרייה يشبه *2うご、 、5の芝D పై エ3ごー- སྤ།ཤ- ༽ ཅ།: - - こう エy た。女 * ... వా యము. “ ہنم & ~ sز f *”、3 أفقي .2 جمهو في ము : డలముని గన్నవరము లౌలూకాలో ముక్తే నాడ యు వ్నది. தி.க் ూకా - • మెూడు మూడీ" యున్నది. నిగా కేది మెనఁగాని, ○ ਛੁਦ so あ ఇట్టి దేమకియొక గామ ముగాని మై యుండునవి నాయభిపాయము. మొ_త్తము మి" : వికి వి కృష్ణా మడలము వాఁడైయుంు ఇవినాయూ హ. రసాభరణమున దన్ని తౌవులు భుఎపట్టణమని యే వాడి యు న్నాఁడు కాసి నిజ నా ఎుమును సూచించు పదము నెచ్చటను జెప్ప తేదు. తుకాపట్టణ మందలి దేవుని పేగును గూడ జెప్పలేదు. దితీ రూశ్వానాంతి పద్యమున “ధువుకమందిరుఁడు వ)జవధూవరుఁ డుర్వికా" అనియుమి శృతీయాశ్వానాదిపద్యమున “ధువపట్లకేశుఁడు Y* ۵ه ... . . . రిషీంచు రుక్పిణి శ్రుఁడు మమ్మకా" * వియును ఔపి యుండు r:

లచే సీకృతిపతి, శీకృష్ణుఁ డని తిఒంపవచ్చును. ధువ పట్టణమున r Nrసాలకృష్ణాలయ వెూ, వేణుగోపాలస్వామి యూలయ మొూ యుండి యుండును. ఈతిని గంథములు నరాంకితములు すマである。 ఈభువ పట్టణ మే క వినివాసమై యుండునవి యూపా కలుగుచున్నది. 8.

ఈక్ వి ఆక్షరము లేఁ బయవి చెప్పటలో ఛందోదర్పణమున *క్ ' యను సెకు రమను బ త్వే కాక ముగా లెక్కించి, లళలsc గ్రేదము లేదను కారణముచే “ ” ను లెక్క లోనికి దీసికొన లేదు. ఆవిమయ విూ కైంది రెండు పద్యమ.లలో నున్నది.