పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/297

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

_. -- ؟a میی & جنسی - ہ వేు ది యో- ఫ్రె బ్రియ ప్రాజు. వ7గా" వునా వు వున్* సంస్కృతికరించి ఫెృవ - سی. جمعیت اش بی سی امبے - o مكعيبي כשר పుణవుని నాఁడని శ' చుచున్నది. తpడి నివాసము పె - ను ఫ్లూ కు 把> گری ని వాసియుంటిని. ఇది కృష్ణా మొండలములోని బెజనాడ نية تع جج ارت விட் క్రౌలూకా లో:ుక్న పెననుకూకు గా - గొంధ ఆు భావించిరి. కాని యూగా మముగొ బూక్వమి కవులున్న జాడ లేదనియు ననం తామాత్యుని 인 తి డి నివాసముదియేుయని నిశ్చయిం చులకుఁ దగిసయాధారములు గాను రావనియు నాగా వుము : నివ్వాచీకమైన చెన్న మల్లేశ్వనా

  • مہم .n- .ساده

లయము దక్క— వైష్ణవాలయములు లేవని యు నాయూ గౌ డిన్య 53 సోతులగు బాహ్మణులు శ్రేర వియు నా గావు వా సవ్వులు ను విదాం ン) S * --س-- - ميميمة جیحنه سبتها సులు నగు పెనమకూరు సు బ్ళా గావుగారు నాసియున్నారు. కావ్లు నఁ X雲)窓)さマ3 పెనమకూర్వ కాఁజ"లదు. తిన తం, డి గావుము కృష్ణవే :గుర్రాూప ప-£8 భీ ను - Qం - ' මුං ෆ & } ర్వేది సంస్తిత పేు యు=్నదని పై ప سمت نتی ه ఈ మూఁడు నదులును గలిసిన తౌవున నిది యున్నదని తెలంపూ గు. పై పద్యములో X3 చెప్పేమి స్నాఁడు. వేణృ్న, మలాపహారిణి, భీముర ధీనదులు కృష్ణ కు పనదులు. కృష్ణాతి వున నే యీ గా వుముం డెనని భావింప పలసియుం క్షును పెదకోమటి మూ చారెడ్డి కుమారుడైనా తిప్పారెడ్డి ! వాయించిన చెఱకుమిల్లి శాస &: سلات-- Q: - rvp నవులోఁ గూడ "కృష్ణవేణ్నా మలాపహరిణీ భీమరధ్యంత శ్వేది సo సీతమ్. శ౧ రా ష సంయు すs、x الاسم 工芳ヌ స్థితమ్ భోగె S సెరి Š మెకమూరం పురో_త్తమమ్ ఆపి వాడియున్నాడు. పెర మిగిూరు శికాకుళమునకు సమినాపమున నుండియుండును. కవితిండ్రియైన తిక్క-నామాత్యు డీ శీకాకుళము سامانه عاصمة నందలి యారాం ధ దేవునకు భక్తుడు కవికూడ పెరవుగూరు వాసుఁడై