పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/296

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

; 暴萄 7 2 j అ స o తా వూ తుఁ డు 2.8% so * يلفييم گسسه گیری అని చెప్పి యుండుటచే, మొదట బ్లోగోజ రాజీయమును ఔవ్పుు با است تھے جائے۔ كتبه تسه جم * * - 島 - 6 سمجب ہے ఛి రిది ఓ S్పణ మును, బిమ్మట గ్రనాభ ? ము. చియించిన్న చెప్ప ” له . . : يعبية مع به فيبر -- يسه - چي దగియున్నది. 5 వా స్థ " ఇము న్జి కి $,ు ఇ కి 3 3 మెషాజ సి యి • గ* : 岛 —* 3 - 2 للنبيه మందలి ద్యాంతి వె లయ దు: చుచుగా క్ష , వా యను ప 3 * 5 సె ము" ஒ 2 :-3 ను బ్రును బటి చెప్త వ ను :ు. -- - - -2 గ " c-- పో " : 3.) داستانه , § యూ్చు, పs ర చ గా కా : వు- ఫి కె • ౧ ది : ; • ^ • వై యు==_ " 。蔵" “ " ليعة" " 次* 二 تنا سيجسمه గౌ జా నో"Sజ న S వ b :ు బ్రొ ముత్తుకె - ః - జు పె --- < ് ി. .." T -- سيما يلي so *६ ol * کنستان هبي عضيي య్వౌనందాబ్దము నLదు నూసున్గువ c గ్న పె కాది శిబ వుయు © ඌ of E & بیبیسد: حُساس ۔ కానావూద్బుష్లో వేళి ని క్ష్చితి యవం లౌY్వం: సము X) స $ இ. في المية ళీ 蒙 * يـع څخو گی۔ ఇందుఁ జెప్ప బడి 5 కాలము హూణ కి వు ౧ 5 32 సంవ ,* ش — & * سستی محفل جمہ. త్స మున 33マ さ5 乏e) _2>。 శమై వాది. ఆప్పటికైకి &ミン ○ ముల వయసు గా పెసని తెలంపవచ్చును. ~ది విజమయినచో నితఁు نسنا నాథునకn Pు వయసునఁ గొంచెము చిన్న వాఁడై నా ను గా

امیر گی ξ rهحه سمانیٹو 、蝴 كيتيينية گساح نام برد మున నిస్తాయి X 'ం చ నము చేసినా వా డివి చెప్పటకి సంశయము లేదు. ఇతెనిగురువు ద కవ 一蛇 چامسسد యను శీ వైష్ణవుడైనట్టు వైపద్యము వలన 6 దెలియుచున్నచ్. ఛందోదర్పణము నాలుగా శ్వాసెయిలు కలది. ఈగింపి మును ౧-9౧ వ సంవత్సములో వావిళ్ళనారు ముదింపిచి యున్నాగు. దీనికి గిడుగు వెంకటసీ తాపతిగా గు నా 3 పుటలుగల పీఠికను వాసి గంథమునకు వ న్నె తెచ్చియున్నారు కఛందోదర్పణమును “ఆనం తుని ఛందము' అని వాడు చుందురు. సుల కణ నా రాష్పక పియూదు లలో వలె సీగంధమునందలి లక్షణములకు లశ్యముల నితర కవులనుండి గైకొనక లక్యములనుగూడ సీతఁడేరిచించియున్నాడు. ఈ గంథము భగవంతున కంకితమినాయఁబడినది. ఈగంథిపీఃకలో బయ్యన ఛీరు