పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/291

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

280 з о 5” з о з 5 о х 53 - لمه వ న్ద • ఫాసతవ్వచుజలజాతి విలో చనువూడ్కి శిష్లో భూ కక జ్ప5 K ° F C చు - వుధా ముక భాధ కు పోల్కి_ సద్గుణా A. ざ* rs。委 。

  • :يجب gr మూ_ కలవాలిక నాఁడగు పోలనూంబికన్

فتفـاحـسامس r వ్రాయ వయ్యో నేయ్చు ము న • ు యు చమూపక్షి వె భవోన్నతి. N 2} X سات؟ ఈ యనకి వి గచించిని గంథము తేని యో, యితఁడే రాజకడ } § ధaడనాయకుఁనుగ వుం డెహ్రో ఫ్రెలియ లేదు. ఈ బయ్సన మం, క్లి గంగని మంత్రి. ముమ్మడన్న యను నిరువురు తనయులు గల్లినట్టును నందు ముమ్మడన్నకి ది కి -న, సింగన యను నిరువురు కుమారు టు దయిచాచి : ను ఫే క్షిఁ ది పద వ్సలలోఁ గవి చెప్పియ న్నాడు. - س يخصه یحی_S .به చ, గుణా? యు ఫ్లు •ువ భూ వ గులకు مرک5 ن-اح یخ اچ اخله (ص ناحیح نیت یک > 23 ---مبہ క్మిణులయి ు టి బా ( పర యు X o్పుత్తు ది Dదగ రావుకవులె °D \ €j5-3 3--- గణనా నెక్కి యీ కలియుగంబున నిదయించె ూrg g ఇుఁడి గు విష్ణు దేవుడన గంగ గురి తీయు :) న్ముడన్న యు.స్ Ꮡ❍ చ. కడిమిఁగిరీటి దానవునిఁ గస్థుడు భోగమున న్సు రేం నుఁ గె క్కు-డు విభ నంబునన్ హరి యకుంఠితి బుద్ధి బురం ది గేజ్యగున్ గడువగు ధీ ఫౌన్ సు సెగ పన గుం డనఁబోలమాంబ ము వు డి బెడco ; కు రూప వుహిని వున కు మువు ) డియో జగంబున న్. છે α 2ఘ్ర s ఆ మిమ్మడి 1ず、×※ 数) - С ノ రాము:ు సేతి నువు చుకి వుమున సు గుణ నూభిరామ నమి కృ పా వుండి త నెజ్జమాంబ బర్ 7 లయ వుయోన్ 9 క్ష. ఆర మణీమణులకుఁబ భార మ్యుఁడు తిక్క-విభుఁడు బకటిత కాంతి స్పారుండు సింగనయుస్సెు నా గ్ర లుపుట్టిరిలఁ బుష్ప వంతుల విూడి -న్