పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/290

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

wo تابسته به کس- ٹنگسام యేసుకృతెంబు చెసేక ృగే Fa s ... నో బీహ $ుcు సిసాజగుండు నాభుఁడు _. ులఁ డె లెడు ప్ త్వి ధిక్యతే o مدينبيعة تیجgeo& 姊 5>X 委○。 గ. పొరు విలు లాగ్ని రూపఱియు సంగ జుఁడప్పడపుట్ర గ్రాపు ఛే بججية శె •ు cడు శంచి < o5 - వంబులు X వు

  • \ . " يبهه ○

ഈ് * .ബ് * వు " గతిఁ బ్లటి మింగిన వు సౌము ఁడు నే డి వచ్చెఁ :۷ م م . ع ت** ..." بیتی *...* ( تد '< s్వడ భాre - R يعيينة جي ఇ , * *、* フー “یہ جاتی >്. ఇతూ* విగ్రహులఁ బొందియున్న గా ని యొు చ యుమి కె మ గ నౌ . -- ఇబ్రీ డే వేఱగా కి వి - - 5 = చ > మ:ు : - ముసు 纪O S. * చియుం చెసి ద్రు ーえら・リ<チー شهر كتبه عمير پختــه *. ,སཾ་ این بیبیسی ہستہ ,مته 69 さs ○○さ”こに さンr(ごsこ కడ్తా గ్స వేల చి యోగి గావూ -ు - :ు. ఆ క్ష : "పు"తు ( డు ఈకవి భోజరాజేయవును పబంధము మి. రినా భరణమును ల. ణ గంథ మొను ఛందోదర్పణ ఎును ఛ గశానమును రచించియుండెను ”مسحه ఇతి ని ముతైఙా తె యెన ?ుయు నా మూతుఁడు కి వియొ మహా భాగ్రి తె so 2 مساس ملكاً موسسه سینه S سسسسات కృతికిర్తయగు త్రిక్కనసోమయాజిచే నా “భ వ్యభాకతి" యును బికస దము నందినట్లును కవి యేగాక దండనాథుడై పేగువడసినట్లును బొజ റ്റ రాజీయమందలి యీ క్రింది పద్యముల వలనఁ దె లియుచున్నది. చ షితిఁ గతుకర్తనా భినా త్రి చేs"సి పెంచవు వేదమైన భౌ రతముఁ దెనుంగు బాస నభిరావుము గా రచియించినట్టి యు న్నత చరితుండు తిక్కక వి నాయకుఁడాదట మెచ్చి భవ్యభా - రతియనఁ జేరుగన్న కి విరత్నము బయ్యనమంత్రి యల్పుడే