పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

• *." * * 2 ఆ 9 గ్గ కవి : శి సంబంధము సులభముగాఁ దెలియుటకై "అనితల్లివి" Sూ ఁడు కావలఁజూపివిగాని ఈమె యేకవ క్తియే. ఈ మొతం డియైన కాటయ వేముఁడును మూఁడు తౌవులఁ గన్పట్టుచున్నాఁడు. "క్రాని యినా తఁక్షు నేక వ్యక్తి యే. కాటయ వేముఁడు తన మేనమామయైన యనహా తా రెడ్డి .Co حساس راه కువూ గె వు బరిణయమేువాఁడు. పె సంజూపినయ చిత లి తం డి కాటయు -గళ్న os —* سس سید السبسسس దే మొడనువూట ప్శ|్చయము. ఆ విషయమున ఏ వాదము లేదు కానియని తల్లి జననినిగూర్చి యొక్కింత వివాదమున్నది బ. శి. వీరేశలింగము పpత్తులు గారు ఎకా పెగడక విచారి వము వ నిచ్చినా వంశ నృక్షములో 受 ۳ سایت این( t _% Fo ختمِ ననితల్లిజనని మల్లాంబికి యని చూపియున్నారు. శిపభాకర శాస్తులు ്നു :له انگســ - יצר గాకు శృంగార శినాథమునఁ గాటయ వేమునకుఁ దల్లా బిక, వు లాంబిక, వౌ డౌ 0 బి: య ము మువురు భాగ్యలనియు, సె Oదుఁ rv ఝః 峰 S 2. る ల్లాంబిక క8 గుమారగిరి రెడ్డియను కువూ కు cడు సిు, దొడ్డాంబిక యం దనితిల్లియను కుమాయుఁ గలిగిరని వాయుచు “మల్లాంబిక కు సంతానము కలదో లేదో తెలియదు. ఆమె కన్ని దేవ రాయనిక్షువూ రైయు ముక్కంటి రాజు తోబుట్టువునఁట. నాయూహన్నాయ్య ముగు జేని కాటయ వేమునకు మారి హర రాయలకూఁతు రింకొక పెకూడ భార్య యగును' అని, వాసియున్నారు. దీనినిబట్టి యనపోతారెడ్డి కుమారై పెరు సంశయాస్పద మగుచున్నది. శ్రీ పంతులు వారి యాంధ్రకవుల చరిత్రము ○ F-○2 సంవత్సరము నను శృంగార శీనాథము 0-98 సంవత్సర మొనను ముదితములైనవి అనితల్లి మాతృవిషయమున భిన్నాభిపాయము లుండుటచే నిందునుగూరి యిఁటఁగొంత వా య వలసిన యవసరము గలుగుచున్నది, శీనాథునాదరించిన వారిలో సీయని తల్లి భర్త యొకఁడు. అని తెల్లియత్తవారు దువ్వూరి రెడ్లు ూ గ్రి వంశమునుగూడ నీకిందఁ గనుపరచి, యూపిము “ననితల్లి తల్లి విషయమును బస్తావింతును.