పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/289

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

273 ఆ ం ఛ కవి త ర 0 ? : కి వితె మొు నిర్దుష్టమైనది. డెభయ భాషా పౌఢి మెజయువు ســلا ( هو نحكي لاد న్నిది. శైలి మంచన కేయూర బాహుచరితమును, జక్కన విక్ష سساسشگ భమయిన దేలి వారు వడిఁ బసు త్రి సేయఁగఁబెంపుఁ జెం గుజన్ ౧ ఆ

  1. లాలితెరూప యాగా:ు న ప్ లాస వునో* పూ వ్రా న రు . నీ

క్షూ లేఁడు కామ రాజ్యమునకు న్వెలిగాడెతలంచి చాూడఁగన్. _gుఆ వు. తరుణీ ! నీ సుతుఁబెులో డీ నృపద్వారంబునం బేటు వేు ።y عy వ్వరునుంగానకయుండ నిపుచని లేవం గాంచి సూర్య పభుం ○ー یع -- దురు డేడబున వానిఁజూచి మదిలోనుప్పొంగుచుం బు తుగా విరవద్యోత్సివలీలమైఁ బెనుచు వీని గ్నౌ దుది వ్వాజ్ల మెు >දීප 2 سلسل التي تع دسمسلمه నా వచందంబువా సబ్బునో యు బలయం చేనాత్మనూహింపగా నా చాటప్పడు నా దుక క్లయిల కత్యానంద మొందించిన ே عبير டிசி کیا۔ న్వాచాలత్వ మొలర్ప హమపు మున్వర్ణించి యేఁగంటినం చాచంద్రాస్యవరించువాఁడనిది కార్యంబంచు ధైర్యంబునన్. S_3。 岳。 ఈ సరసోక్తులీవు హేమ లు" యువి కాగ్రత oమూవిలాస విూ "రాసీరి రూ యు బారత ధరావరు లెవ్వరియందుంగలు నే