పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/287

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

సూు నాస్య నినాయిక పభావతి. ఆన్న మార్యునినాయికి ് ఫ్రో سه יה: شاه عصبهK كيني د £ --- హుశావళి, పబావఆవి వున గు : గ్లు సృష్టించె నెమో య విసూర న:_ - ら) 宝 వెన్నెల తేట నిగ్లు నరవిందపు |్వన్ని యజాళి) వాపసిఁడి రంగు మెఱుంగుల ధాళధళ్వమున్ జేకు ముదుత(ముం బదా 3/ గ్నయ రూప్పగాఁ గ రువుగట్టి మనోజుఁడు హోఁతిఁ సోయcy*

  • y> న్నె ఆ నేర్పుతో నన్నుు లోకుల పల్కి_ది వాల దేమియున్, అని యు త్సేషీంచినాఁడు. అన్నయ హCనావళిని అశ్లే మక్మథుని

په نامه 然J ごご○○:ー పేు \ ©, தr ጙ 一* సీ. నెలచందుకు స్ కాంతి నెమ్మోముపృజియించి యకలంక వి లసవం జల వSంచి కలువ కేకులమించు కన్నులు గావించి నిత్యవికాసంబు నెలవు S"@。 చక వాక విభూతిఁ జన్నులు గల్పించి పాయని యొప్పలు పరఁగఁ జేసి కరికుంభవిస్ఫూర్తి గటిచక మొనరించి $T వు గారు నును 2గి గుదు గ్రR*లిప్తి వనజభవు సృష్టి సిచ్చఁ గైకొనాక "శ్రాన మీూన కేతుండు వేడి - నిర్మించెఁ గాక మూడు డగములఁ గలుగు పూబోఁడు లందు మాళ వేశ్వర కన్యక *లం గల రె పద్యమ్నుని రూపమును, పార్వతి చితఫలకమున వాసి పభావతికి స్వప్నముననిచ్చినది. హంప యూరూపమును బోల్చి చూచి, పద్యుమ్నుఁ డని తెలిపినది. ఇటు నాయకుని రూపమును నాయిక విహరించు నాట్యమండపమందలి కుడ్యభాగంబునఁజిలుక యే వాసి, యోరూపము గలపురుషుఁడున్నాడా? యనినాయిక పశ్నింప صيكمة నాయకుని రూపురేఖలు వర్ణించి యూతనివృత్తాంతమును దెలిపినది.