పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/285

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

مپسپہچ ☆ SCご 父 ప్టో-క్రై ずざ છે.

్చ

“ਂ

)

순 ず。 మ5ను છે. ず。 వS مسب N ఆనుప ద్విమిలోఁ బేప లేకుండుల వలన యున్నయ కాలమును o هسبيه చి, యిచు s లో వ్రాపధ్వము మనకుఁ దో కుపడుeు లేగు. అన్నాయ శ్వానాంతిప్యమును బట్టి యోదవ రాజు కృష్ణకం దా రుచి యూన్గావ కవియైన జట్ట్మణుడు రచి చిన సూ_క్తి ముక్తావళి గంభాం •మున నా గంథ చనా కాలము 'శాకేజా దీశ్వర పరిమి తే” అని చెప్పి యుండుటచే, ។ 窓 ○_ら>23 పాంతమునందున్నకృష్ణకందారు నిదన తండ్రిలో బోల్చియుడుట వలన, వంతికుఁ దగువాతి సీతఁ డున్నా డనుబసిశ్చయము. కాని నూతిగునా నెంతకాలమున కీతఁడున్నాఁడో నిశ్చయిపలేము. ఒక శతాబ్ది తిరువాత నున్నాఁడనినచో సీ ప్రాఁడు శీనాథునకించుక పూర్వ కో సము కాలికుఁడొ* య గుచున్నాఁడు. -డ్ర $ పి కొలమును నిర్దిష్టముగ నిర్ణయించుటకుఁ బ్రస్తుతమున వింత కంTు నాధారములు నాకు లభింప లేదు. పస్తుతమిరా తనిని శీనాథు నితో సమ కాలికిుఁ డనుకొందము, పింగళి సూరనార్యుడు రచించిన ప్రభావతీపద్యుమ్నము నకును షోడశకువూర చరిత్రములోని షష్ట్రా శ్వాసమునందలి కథకును గొంత పోలికి కలదు. ప. పద్యుమ్న మందలి హంస వంటిది