పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/284

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

动 . వెన్నెలకు టీ అన్నయ R - 2 な کفیر

  • so ് ട് حي لغ నమలానందుని బొ*పించెను కాన పేY - మొ- :దు మూ- ; వ = "

. پانسه ی%f

      • لایند سخه
  • 5 R -- త్చిమ వూర్చి నెల ) వ తేదీగ యోం ధ పత్తి యద • • పైచ్చా A S محم* سادسة" రత్న • పండితులీ యను యకై వి. యూC కి ప్ - or + మూడి వ છે. o, TX 23 otol و یک تا بحتة =c r = 5 לכיס סר మూ 2: వ

విప్తుకు కాణమువు రచించిన వెన్నెలకంటి సూకయామాత్యుః డీ గంథకృతిపతి యనుట పొసగదు. ఆసూరియా వూడ్వుని తండి *- مسیه" مجم యమరయ్య. ఈ సూరియు జనకు అన్నయ. వి కమూక - చరి • యందు జకి -యకవి చే: _ ఉ. వెన్నెల కంటి సూర్వుఁడు వివేక గుణాక్ష్యుఁడు వేదశాస్తృసం Ş - =سياسي ཅ། །z సన్నుఁడు డ్డివేమ నరపాలకు చేత ముహ- X హ- మొల్ గొన్నకి సేంద కుంజయc డకుంఠిత తేజుఁడు పెదతం డిగా సన్ను తిఁ గన్న సిమ్లనకు సంతతి దా: కళా వినోదికిన్, n 十 అను పద్యమునం దుదాహృతుడైన 3r→ごcs ミ°ぎ3霊) おさ మిది వఆ కెఱుఁగుదుము. కాని యూసూరయయే పోడశకవూ5 చరిత్ర కృతిపతియని ుశ \యించుటకుఁ బె వివాసినయాశ్వానాద్యంత سیاسی د؟ نسة" مناسبتها పద్యములలో వేమారెడ్డి విమ యుము గానీ ఆ గవ+5 ముల మూలుగాని సూచనగానైన లేక పోవుట చే నవకాశము లేకున్నది. ఆతఁడే యీ తఁ డై నచో నావిషయమిందు తెప్పక యుండియుు:ును. بسیاستگ ఆనపోతారెడ్డి కాలమునందలి వెన్నెలకంటి వారిని గూర్చి చెప్పిన: ఉ. ఈ నిఖిలంబు మెచ్చ నమరేశ్వరి దేవుఁడు చూడఁ గృష్ణవే ణీనది సాక్ష్సీగా ననికి నిల్చిన రావుతు గేసభూవిభుం