పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/283

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

أمر དྭགས་ངྷ་ * , 瓣 磁 : :צי ש 融 輸 襯 發 磡 尋 ._ ست ----- عیسی - " " جم - م. به بالا میخهیچچaعی ూలS ము" : హిళ "ది కామి హస్వా fు To

  • گسسته

شده به ؟ エーシここちご ra ・ 5 。。 سایت همه مـ سج 響 مهيم க' همپای 彎 వా - 5 =ు - : గూ: - శ్లాచా గ్వా ! آیت ۔ ان -ỳ 2. s:് سيا 臀 58 یہ پیع м. .یہ هیچ سی * عس حجستایی است به میه ه انسه - 3 مت بينز جی ః |౧ులను వ్రీ • వితcడి 式・、Aすこ下下 కాతు డు పంప_ ... } - °上 مت To 2* يبية. تا د سي 。〜 a. * * K-- ~ *ー・ビYト*ー ہم= ----- e S-چسب * ج۔ నై మధాది కావు - . . బద్మూ ஜெ బ'పూుక్స" లా డై వు- - - :్చ włkgro 奥 و به جرس ، سه

  • so هباني گیحی - wo શ્રશઃ ー 〜。- ஆ ونجده النبي ജ് يجع بجمصب نهج コマごすsoェ芸にF窓下さ తైయు సి యు, శ వs . కు c భౌద్రములు చెపుచు -కె ?
  • ** میحیٰیجی

عبیر - sor ഴ്സ് 郸 עיריתיירי నాఁ డఔ యు, నాట గౌపు బునఁ బ : ఇుఁ డనియు, సంగీశ్రకా -- ستمN مجصهم వ్రములయం : నా • పా ‘ డి త్వెము గ లవాఁ డని యు దెలియుచున్నది. 2 וע, ജ് يتسع" പ് _ تحمي علي چ 念う。 ున క విశా Rము చెప్పిక Xさ; ごー - جیسی ۶ي. .-ു كعيبي __ میے ح یخی به ع *: తేదు. మం శ్రీ యు షా-వ , పి- జగిఇ ు లు ను బె పద $ము , భొ వ> - N వి ካ: S - .ΧΣ - Ν" جيمaه " المسه $ .خم*

  • 帝 استیاس- یحیی * ബങ്ക - श-इS G~** ६• <6 དྭཊ མ་ ༤ ང་ལ་མ་ శైలి ను శ్రే దు. : శ్లాగా ప్ యు " కు స్విమూ ( 3డన
  • بحي؟ البتها

నాల్గవ యో-శావాదంతి పద్యవులయందును c షోష్ గాTు వినే కు వ్లు" లేవుయి నc గల వేమో స్ప్రేలియు పు పై ఖి కార్స్ల స్పా "ు- F s . సుత్తు వారు క్లే క్షణా - = " యు న్నారు. • • ఇం నుఁగ విప్లొ s <ధ యగునన్నయ్యను.కృష్ణకం దాక, భో జగదేక మిల్ల, సోమేశ్వి లలో (T-128) బొల్చి య :్న వాఁడు. ァ < 3. 2:* さssoexoc、s శ్చిమ చాళు: చక ;(*○ミ°s ○送さ శతాబ్దను వాగు సోమేశ్వరుఁగు భూలోక చాలా క్షిత్తుఁ డ పు పశ్చిమ చాళుక్యచ కవ క్తి (A.D.1126–38,ఇతడు -ృతముననభిలషితార్థచింతామణియను మానసోల్లాసమును రచిం చెను. ఇతనికి స్వజ్ఞభూు డను బిరుదుకలదు. కృష్ణకందారుఁడు యాదవ రాజు. జైత్రపాలునితనయుఁడు. పదుమూడవ శతాబ్దమున సూక్తిముక్తావళికర్తయగు జల ణకవిని వేదాంతకల్పతరు క_ర్తయగు ن

  1. )

<) ഷ് ཨམ་༥ s స

  • ్మ بیست سه گ