పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/282

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ੇ いざ 3 نامه న్నెలకం అన్నయ్య పూరఫున సార పూరిత ੱਚ ੪ੋ6% ర్బాండ భాండ సచవన క్లౌం క్రా ! వుందార బావుము సంగీత సాహిత్య నా - స్పగా బ్రూ ! 2. 睿 - $ 5 క శృంగాక లక్ష్మీవశికాలిలా ! అంగాధి పౌదాక - పచానా ! అంగీకృత శ్రీమదా ఛా నా ! をづ أقر § . ళ్సీ రన "కావు: వక్ష ○ వైభావసవో పధార్య ! ママさ ささや○3° పాభ ఐ వి డంబఫేNుణ

  • *š3 £2o ! స్సా సగా గ { క్టో త్రషా ఫ్లిక్యొ య సూరవరేశ్యా 畿 な53. 3むさ〜さ○rさボ సత్కళాగమపరీకాకృష్ణకం దాక గ్రా

& స్వరనానారసభావ నిర్మథనభోజ వ్మాప ! విద్యానికం 史 = ജ് x ۹۴ به 58 8-سہ۔ 法35A జగదే మల్ల _. బహుశాస్రుగంథ సిద్ధాంతివి సర విూ నక్షి వితకా వ్వకలనా స్వజ్ఞసోమేశ్వకా ! * ) تبيع مسست క. వీణా వాదన చలదలి వేణీ వే పసూ-న విహరు ధుప శ్ల్యేగానాక్ష క న Z : B ఘాణీకృత వేతి" హవా సోషాపవిత్రా ! 2 క్ష. భాసమాన నానా వైభవజయ లాభ • -- - - - నది తాంతి స్వాభా . త్ర సౌర గ్ధ 卤 శోభిత పాండిత్య ! యన్న సూరామా త్యా ! 33 పతిమాన దాన . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * * * . قة ద్యా మహనీయ వైభవ క ృతార్థి §§ సత్క-విరాజమత్సలో ద్దామవిరోధిమంతి జన తాదృఢమంత్ర రహస్య

  • ஆ இ 鄰 攀 彎 鄰 囊 藝 參 馨 韌 聲 馨 疊 鞠 勤 馨 擊疊彎

27] S. كيخ