పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/281

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

270 e o ,) s o е 5 ох са మూల కరుణా نکاح * سانچ

  • ?

సూచితిమాహాత్మ్య ! యన్న సూరావూ త్యా ! マ° e5。 さつ?cざ式、透さす } Sశ す宮ー宏 ヘ士ママ “ਕਲਾਂ శా ఆపస్తంబపవితసూత హరిశ్రఖ్యాతె མའུ་ཟ་ యామృతె & يت علحسيحص o معی, కూ నా రావుక భూ జ ! కి నవ్ర క్రౌణ్శ చూచి కావు. ع- * దీపా నా తపాదపీఠ గ్గ <ణి తేజ ప“క్రిపాూప న

వ్వాపా కావత ! షట్పహసకులచూడాకల్పగ త్నాంు రా! さ ము さ 离 So בט": 3. Š 3) వు ) ము క్కా" انے جی۔ عیي కుకు కుంద మహేందల సోమేష్టిక వి స్ఫురితమణి ఖచితిభూషణ పరిస్రి" పణ సుక్ష ది లోక్ష ! భవ్యవివేకా ! ఉత్సాహ. బcఛురపబంధ బంధభవ్య నవ్వ బాషణా ! సింధుసముగభీర వ్రా విశేషవిత్యభూషణా ! సింధు నాత్త ప్రచుగ తురగ సేవ్య వాజిశిక్షగా ! బcధుబు త సుకవి నిక్ష ర పాలనా విచక్ష గ్రా ! ප>දී గ్ర ముఖుఁ సుకవి : §. శ్రీహర్షముఖ్యసు s} వూహిత కావ్య పపంచమాధుర్యసుధా గాహన లీలారసిక వ్యాహాకవిహార ! వుం తియన్నయసూరా ! 岳 薔 భట్టియుగంధ నాది నగపాలక మంతి మహాప వాహసం ట్టనధీధురంధర ! వికార విదూర ! విలాసబంధురా ! ట్టపటావళీక నక భదవుదావళ భూరిభూషణా ! iట్టజవాజిరత్న నిక రకము పూజిత కాలకంధ రా ! . ö క. శారదసీరద నారద పారదబిసశారదాబ్ద భాసిత్వరియశః