పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/279

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

వ్లా ي. چھپP sama جمعیہ హ్ర్నో ఫ్రో నా: 3 - వ _ cచుక - కు ను శ్రాఖి సపో తక్ష్పత్తి పత్తి పినను లా వూళ్తు rv'; X لري ... *:: يحيى می می مته షా :ు : డే ను యొు C వ ను శకక క్త నావు వ్స్పెు c x - { می به ای- .m* تیهای ... --> • 3. بن جعه رة - يسم. جیب 领、 * * عيني షో వు చేతి ఫి: ముము: 3 :ు ఎు నా యవలసి వచి さ5. حع ج ج .7 6 تZت 5 С S. s రా منسية عبر معايير స్' Cను? ساخت ఇతఁ డా:ు వేళి) వియోగి బౌహ్మణుఁడు. ఆపస్తంబసూతుఁడు. హరితససో, తుఁడు; అన్నయామాత్య పౌతుఁడు; సూ రావూత్ర Ş పుత్రుఁడు. ఇతఁ డెనిమిచాశ్వాసములు Xల షోడశకువూర చరి త వును ను తము • ప బంధ ను పి. చియించి తనతండిమైన సూ గానూత్య కంకితము చేసెను. ఈ గంథకృత్యాదియు దృతీయ చతుర్ధాశ్వాస ములునులభింపలేదు. తక్కిన భాగము ఆంధ సాహిత్యపరిషత్స తికలో బ్రకటితమైనది. పథమాశ్వాసమున నచ్చట చ్చట గొంత భాx వు శిధిలమైపోయినది. కృత్యాది లేకపోవుటచే నీకవిచారితము తెలియుట్ర శ్రేచు ఆశ్వాసాద్యంత పద్యములును గద్వయు సీతని చరిత కాధారములు. వావి నీ కింద నిచ్చుచున్నాఁడను. వు. జగదానంద వి:- 5 ! హారముకుట చ్చ తాది సంపs్న ! ప لیماT ! న్నగభూషార్పి భావ ! భావజకళానైపుణ్య ! పుణ్యకియా సుగమూ చారxఖీశ ! భీర హి త్ర తేజో దీవ్యమాన వూ ! గగనాభ*Xది స్టాంత్ర ! శాంతమద రాగద్వేషజ్వేషోదయా !