పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/278

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

$2. నాయక్షత్రిల"కా క్రా వు ల యూ వూ తన పక్ష ఏ"లచత పూవ మాగా శా్కూ 2X - ,’ _ f 色。 ద్బల్ల; రాయ సౌహత్తివల్ల = పన్ద పుష్లో మూa S టు 3 * ప* వు እ نشاس N· వినిని బళ్లీ గన్నయ దండాధి నా భుఁడ వియు, వుయోగాత్వి 受.3 # .ה"אי o వూబలకుఁ బుతుడనియుఁ గొంకణపతియచియు, కాయ పౌవా ప్తి వుల్లబిరుదాంచితుఁ డనియుఁ దెలియుచున్నది. గన్నయలు పెక్కు ാ రున్నారు. ముడికి సింగన కవికృత పద్మపు నాణ కృతిపతి యుగు కండ నామాత్యుని పూర్వకొక గన్నయ కల దుకాని యని తల్లిగౌరాంబ. అందుచేనాతఁ డీతఁడు కాఁడు. మారనిక వికృత వూర్కండేయపురాణ కృతిపతిగన్నయ యున్నాఁడు కాని యాతఁడు బాహ్మణుఁకు "కాఁడు. కొలను గణపత్రి దేవుని పూర్వలలో గన్నయలు గ్నా గ. ఇందు కొఆకుఁ బై నివాసినా ఎంశవృక్షము నొకి నాకి పె5ంతిమి. ఇందుఁ గను పడు-చున్న గన్నియలలో వునకుఁ గావలసేs ? వ్నయ లేఁజు. కాని, పినవుల్ల దేవు న్నౌఁడు . ఇతఁడే మల్లయామాత్యు డసి యు, సిత ని భార్యభీమాంబ గా ఎచ్చుననియు, s్వ-నూ కు : జే శాలిహోప్రాకృతి పతియగుగన్నయ యనియు నాయభి వాయము. పెదమల్ల విభుని కవూ రుఁ:ు పెదగన్నభూషకి వంశ వృకములోఁ గవు పడుచున్నాఁడు. పిక మల్ల దేవునికుమారుడు పిని గన్నభూపతి యుండుట వలన వే యో3విని పెదగన్నభూపతియనివాడఁ జొచ్చిరి నియు, వీగు "క్రాకతీయుల యొద్ద దండాధిపతులయి నెను భూపతులనియు మేదినీళులనియు నృపతులబియు బిలువఁబడిరనియుఁ దలంపవచ్చును. సౌహత్తి మల్లబిరుద మి- వంశీ యులకున్నట్లు పై నివాసిన పెద్యములవలనఁ దెలియుచున్నది. కొంకణ దేశము నిజాము రాష్ట్రము లోనిది. పినమల్ల దేవుఁడు కాకతి రు ద దేవునియొద్ద దండనాయకుఁడుగా నుండినట్లు పైనివాసిన తరలపద్య ములో నున్నది. ఈ తినికుమారుఁడును దండనాథుఁ డై గుద దేవమహా