పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/277

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

خلي میر يمر yo متاست- گیا۔ to: o ای-معبہ వే్సు కి Xంభము పేరే ది యెూ జెలియదు. దీని వుండి కెవే; వక్షి ג ۶م: میر. مچہ { § المم. جم - --سمسمبـمـو కి X కక ప్ యొకష వ ను: ను : హించి దానికి శాలిప్సrవ్ర వృ /* 兔 گھسے

    • * گئے. *g > * - سمسميمه عتيك - 3-حيح عيسمح \ 5 ما تجت- طه کيسه »خ: ~~ ごう ごで式文} >○○ ?アゼノゴー رفتن تای *や恋○。

చ. ఆనష్టుఁడు శాలిపsశ, తు:ు హయ బులకున్ మును జెప్పినట్టి యో $

  • g o مساعيكي § گم» کیسه యువు పము •ు. ~aంబు లు న యః పరిమూ - మ.) $(' వగు జ~xులన్

krish ---------- * - s" - یع» r • To سچ حی۔దెమి ఁగు నె వారలకుఁ దేు ప> రచియింతు సత్కి వుల్

  • - 式さ s°ざ ヤ5y一っな でマさ冷sa。ま Soう A యమే శ్వరా !

ప్రప గR )ు ను ) శ్రీ భౌలే హ-* తుపి గg ఎు నవు సకెCచ న , "ు } ー) مسسية $. $ S. a- = * { אש o 5 § میبر حساسی టచే షేక్షి • శ్లామ్రిపr త్ర' ముని యేు గంధక ర నామకరణను కెన్సా نگسساد * - ح۹ で恋)ごごx。 "అశ్వలక్షణసారము” ఆవు పేరును వి లేఖకు లో ముదాప సి-లో నుంచిగని యుఁ దలంపవచ్చును. ఈ పద్యములో లక ణములును ఐయ:పరినూణమును సుడులును జెప్పఁ దలచి వణ్ణ కవి చెప్పి రోను శ్నాఁడు ఈ గంధమందలి 三__9 పద్యమ లలోను, సేవూరు విష యములును క్లుప్తముగా నున్నవి. కావున నిది సంపూ గంథమని యోంచి న నేం చ వచు \S. T.A. ఈపక్యములోని గన్నయ యను పదమును గంపయయ నివూర్చి యాంధ్రకి వుల చారి తమునఁ బకటించియున్నారు. తక్కిన గంథ ముతో ననుగుణముగ నుండు లక్షి శీవీ రేశిలింగము పంతులుగా రీవూర్పును గా పించియుందురు ఇంకన వేక తావుల గన్నయయ మిశబ్ద ముండు చే దీనినిమాగ్పరాదు. ఈ శాలిహో, త గ్రంథకర్త యెవ్వరో తెలియదు. తెలిసికొన్నాుట కాధారము లిప్పటి నా ఆు నాకు లబ్ది పలేదు. ఇఁకఁగృతిపతినిగూర్చి యూలో చింతము శాలిపsr త్రమునఁ గృతిపతిని సీక్రి౧దివిధముగా సంబోధించియున్నాఁడు.