పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/276

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

:اج

  • }

X jo み

  1. 3

支。 Y. て

蜗همینط t

  • غني *. で*撃 エ >. . .اسمه .$ * ہیِ تھ5۳ (5 __یہ کی سہ جیس

వ్లు బ్రొ సేు ఔ" వ డుమ్రో వు - : స్ని ద్వితీయృతి దా-S - మొల نام ام جی به - 13 سيا مظاس۔ म °-४ سیسی سیستم - ۹-ته o *·* aفتقيي ඡී. .... . י" שריד - אי " سد ら)-エー 5 ל כי が) 。 て二 注に * ひさ ない* S *. ○心ヘ2;、さ* & ° s్న ?A جمعی گ مسدس * ఆది పస్తు - నా మొ— వున్నా , - నా నా = • వ <ఖ గా • ఆ ప <ను ప • ప~బిన fo తగు వా: -ున్నది నేగాక, గందవుని యు విస్సంశయముగాఁ జెప్ప వచ్చును. ఈ రెండవ Xnధమునకు హయల క్షణ విలాసమని పేగు, దీనిని మను మంచి చు *< -3Ò Coo C - 3:53. దీనిని గూర్చి మనుమంచిభ చరిత మున నాయు దువు. దీని యందు దాదాపు ౧ 3ం పద్యములున్నవి. ఇక మొదటి గంథమును గూర్చి రూలోచింతము. ఇందు=9 పద్యయి లే యుండుటచే నిది సంపూర్ల గంథము కాదనీయు మఱికొన్ని పద్యములుగల పతి యుండవలయుననియుఁ దోఁచుచున్నది. మాయ లక్షణ విలాసముకూడ సంపూర్ణముగా ముద్రింపఁ బడలేదు. ఆవిషయ మునుగూర్చి మనుమంచిభ్ప చకితమున వాసెదను.