పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/275

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

264 ఆ o ధ క వి త ర ం గి శి ములుకా భాగింపఁబడినది ఈ రెండు గంథములవు రచించిన వారిలో S°さに。 మనుమంచిభట్టు రెండవ వాని పేరు కెలియదు. వును మంచి భట్టు గంథకృతిపతి క్ష oఫభూ పాలుఁడు. రెండవ గ్రంథకృతిపతిగన్నయా మాత్యుడు. గన్నయకి వాలము వదనము విశాల వకు వు త్రైలు +, {് سس گ కాలు నది యష్టమంగళి వేలినపత్రి యోలు ధరణి వేలినపత్తులన్, ஆ అని పద్యమును శాలిహోత్రములోనిదని వు ఢీక్షిసింగన తన పక్ష C మతమునను బాహరించియుం కుటచే వి గంథముసింగనక వికంటె میچیچیم ○ బూరము చియింపబడినది. కంపభూపతికంకితమొన రెండవ X سساك ు જૈ ત> છ O ప్రాంతమునాఁటిది. --لاسياس ముదిశపతిలో రెండు గంథము లిమిడి యున్నవని చెప్పటకుఁ గొన్ని పద్యములలో గన్నయ భూపా !' యని సంబోధనముండుట యుఁ గొన్ని పద్య మొలలో ‘‘సాత్లు నక్షం సా?! ఇత్యాదిగా కంపభూపతిసంబోధ సము లుండుటయు నిదర్శనములు. ఇంతే కాదు పథమాంకూర ములో : క్ . ఉరమున ను పరంధంబుల శిరసున రంధ్రంబులందుఁ జెలువుఁగ రెండే నర యుగ కుదుటను నూత్ర్చి బరువడి యొక బొకటియున్నఁ బదిధృవులయ్యెన్. అనుపద్యములోని భావమునే దితీయాంకురములో క. ఉరమున శిరమున రం; ధో పరం ధముల రెండు పస్తానములో Z බු