పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/274

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

కొ ల ని గ 3 ప తి దే వుం డు 263 秦 పేత ర్మలాత్ముడయి Eধ ঔ ত = عصية الجبي. صحیح قسا 窓) ٤-ج .سه م ఫ్రో جت مسیح S°పే భయ్య చుచుండు సత్తె : §

  • సంకల్పవికల్పము లే

3OざC 25°どc式金○X恋しさ వే جميج X S 3. ہی= తంక్రమతి జేయ కర్మము గొంక S సంX త్రిప' వంు K్సన్ వీవు బ్రా క్రౌ . ت مع 氏 . రేచక పూచకంబులవి కెంకు వడంచివున పచాప 3。 డ్వీచి హృషిక నాశనము వేXవు చేయఁగఁ జాలు కేవలం బైచను కుంభకంబు సముదంచితబుద్ధి చదీయశుద్ధి R} ద్యా చతురత్వశుద్ధిగల యాతని కెందు నసాధ్వమున్నదే. 3 ఆ తే. . వేదములు శాస్త్రములు ువణువిధ పురాణ ములును నసమూన గణికలను ఔగే లెన్సాుండు స్టాంక్ష రీ విద్వ యొకటి oూ జగతిలోన గుప్తమై కుప్రీ S* లెఁ గొవురు మిగులు. فاج يح క్రుక్షవిచారి తమును ముగించుటకుబూర్వము * కు తెలియని యొకక విజీవితము నిటఁ జెప్పవలసియున్నది. భైరవాచార్యవత్తు) డగు మనుమంచి భట్టనునతఁడు హయలకణవిలాసమనుకావ్యమును రిచియిO చెననిక విచరి తకారులు వాసియున్నారు. ఆ గంధ తాళపత్రపతులు మదరాసు పాచ్యలిఖిత పుస్తక భాండాగారమునను, రాజమహేందన రమునందలి గౌతమినా గంథాలయమునను గలవు.౧-9Fవసంవత్సరమువ సేగ్రంథము ముదితి మైనది. ఈముదిత ప్రతిలోను చాళపతి పతులలో నాయిగూడ నిరువురుకవులు రచించిన రెండు vంథములు మిళితములైయు న్నవి. ఒకటి హయల కణ విలాసము, వేఱ"కటి ఆశ్వలకణసారము. ముదితప్రతిలో శిర్షిక அ5 లక్షణసౌర మనియున్నది. గద్యలో హయ లక్షణ విలాస మనియున్నది. కొన్ని లౌళపత్రిత్రపతులలో ՋլKoథము అధికారములుగా విభజింపఁబడియున్నవి. ముద్రిత ప్రతులలో నaకర