పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/273

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

262 ఆ 0 ధ కవి త రం గి శి నాగమంత్రివి నిడుద పోలిచక్రవర్తుల రాజ్యమహిమ? దాల్చెనని యు వర్ణించుటచేత నాగమంతికాలములో రాజధానీనగరమును మా ర్చినట్లు కన్పట్టుచున్నది. విక వద్యపుర, నిడుదవోలు సగరము లోగాక్కటి కావని యి2గు వలన స్పష్టమగుచున్నది. గణప దేవుని కవిత్వాము ! వౌక వుయి హృద్యముగా నున్నదీ శివ యో- Kసారమున క్రైవ పత్రైపాదక మైన రూధ్యాత్మిక విషయము, కర్మయజ్ఞము తపో జపధ్యాన జ్ఞాన యజ్లిములును, పంచయజ్ఞములరూప 영 영 المنيع لنع بينيين ముస వికెaపఁబడినది. ఇ9:దు పూర్వ భాగము నాకు లభింపనందున వీరే శలింగము పతులుగానాంధకవుల చరి తమున సుదాహరించి నమూఁడు పదగును, ఉత్తర భాగమునుండి నాలుగుపద్వముల నీ కిందను దామా ?。 ھسا۔’ ෆ්‍ර مساحا రించుచున్నా డను. చ పమద ముఖో నొకింతయినఁ బా, తున కేగి మహాఫలం బగున్ బ"మ సి యపార విత్తము లపాత్రునకిచ్చినఁ గీడు పొందు ఫూ సము నొసఁగంగ దుగ్గములఁ జాలఁగ ధేనువులిచ్పువట్టి దు KᎮ 3= "لتا۔ గములోగాసఁగన్ విసంభాలుకుఁగాదే భుజంగమయూధిమి మ్మొహిన్, ఉ ఈక్రియఁ గర్మమే.్పడిన నెంతయు భీతి జనింపుచుండఁ జిం తాకులచిత్తయై కటకటా యిదియేమి నిమిత్తమోకి దా నా క్షని కన్నుఁదమ్ముల ఘనమ్ముగ బాష్పము లేగు దేరఁగా శోకభరాద్ధిలో మునిఁగి సుందరికోకిల వాణి యేడ్వగన్. ము. ఎవయన్ జీవనచింతఁ బొట్టపొరలై యే పొద్దునర్తించు నీ చుని యందుంగల శీలసూ నృతగుణస్తో మంబులిట్లన్ని యున్ ద నిరంబక్వము కాని కుంభమున యత్నాం బార నిండంగఁ బో సిన వార్వారము భంగి నాశమగుఁజరి్సంపంగ దేహంబుతోన్. 3 ఆ ఉత్తర భౌగ ము:— 卤。 ఆపరమేశ్వరున్ శివుని నగ్ని ది వాకరచందమండల 8-يح rمیه سی స్థాపితచి ల్స్వే రూపు విలసద్గురునాధ కృపావలోక నా