పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/272

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5-66 కొ ల ని గ ణ ప తి దే వుఁ డు 261 82 3ই యూధునిక కవులలోఁజ్చే 'యున్నూఱు సంవ త్ప" ములకుముందే యుండిన వాఁడయినట్లూహింపఁదగియున్నాడు” ఆని వాణా సి.5ు స్పా ఝ. ميسية శివ యోగా Xసా 5 ృత్వాది వా కెకి లభింపకపోయి యుండును. జ-దుచే يعتمد లు గారు పేర్కొనియున్నారు ఆ ది బావాబు 觀 న్నది. కృతిపతికిఁ బపితామహుఁ డ గుబల్లపెగడప్క వద్వు నూన నాథులయొద్ద మం త్రిగానుండేనవి కె పచ్చ మొలలో నొక దా దియందు జెప్పియున్నాఁడు విక విద్వపురమునఁగా ప్ గుడ వోల పట్టణమువి చరి త 》艺 نیایی: కారు లంద ఆును నాభి పాయసడియున్నారు నేనును న ప్లే తలంచి, యీకవితరంగిణియందచ్చట చ్చటన వాయుచు వచ్చితిని. కాని తరువాత .ே נ"ארא **. నా విషయమున నొక్కి-uత సంశయముకలిగినది. గోదావరి మండలముం దలి తెణుకు తాలూకా మల్లిపూడి గామమును నిక వద్యపరముగాను దా ཅིས༤ཟང་ 分 .No نشيد ҳ. ليبا so-, - >{ o ఊళ్ళ ` به این ع హరించుచు నందలియగస్తేశ్వరస్వామి కఖడదీపమును నిల్పికొమ్మన పెగ్గడ యొుక శాసనమును శా. శ. ౧_g_c> లో వాయించెను. (A. R. 537 of 1929; ఈ శాసనము మల్లెపూడి యందేయున్నది. ఈ గాము / మునందే తూర్పుచాళుక్య సర్వలోకాశయ విష్ణువర్ధన మహరాజను

  • . to -fపృథ్వీవల్లభ వువ-శీ రాజు శాసన మొకటి శా శ. ౧Cc-లో కలదు. క్ర; గా వుమున కి త్యంత సమీూపముననె జ_త్తిగయ ను గామ మున్నది. ఈ

గామమునఁ గాక తీరు దాంబ భర్త యైన చాళుక్య వీరభద్రుఁడు దాహ్ఫ ు శాసనమున్నది. ఈ చాళుక్యుల రాజధానినిరవద్యపకమనునా. మాంతరముగల మల్లెపూడి యనియు జుత్తిగsూడ రాజధానినగరిమ: నం దొక భాగమై యుండుననియుఁ బిమ్మట వారి రాజధా దిదిని డు గ్లS* లునకు మార్చిరనియు దోఁచుచున్నది. ఈ మార్పు క్రీ. శ. ౧3ంం వ సంవత్సిర పాంతమున జరిగియుండును. శివ యోగసారకృతిపతులను వర్ణించుటలో బల్ల పెగ్గడను •్చర వద్యపుర మానవనాథులయొద్ద మంత్రియనియు” నాతనికుమారుఁడైన