పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/271

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

இit s o ~xo s se & * o & E? కాజ గొలని గణప కై

ువూ .) تأسسسسس

  • * عتي :U =" بجسے 33 شتی۔ ۔ ; جیسے لينو వ్స- య్య, (ఇతిఁ డె శివ యోగసాకృతిపతి)
  • ,

శార్రి-లక్షీતહે” ఇందులో శారిద్ధ క్తమైన నాగయ్య కాశిలోఁ బాశుపతవత سیاه سس మనుష్ఠించి, తుదకు సన్యాసాశ్రమస్వీకారము చేసి యజుర్వేదగరువను నావు ఛేయుము వహేం చెను. నిరవద్యపర పభువులును విడుదవోలు పర పభువులును దూర చాళుక్యవంశీయులే. r♥ కబ గంథచనాకాలమును జెప్పియుండ లేదు. కవికి ముత్తాత మైనరు ద్ర దేవుఁడు ప) తాపరు దునియొద్ద మంతిగా నుండెనని పెనిఁ జెప్పియుంటిని పతాపరుదుని రాజ్యము 3. శ. ౧ 39= తో నింత మేు0దినది. రుద్ర దేవునితమ్ముని ముని మనువుఁ డైన గణపతిదేవ కవి ū 5, овоо పాంతమునం 23○ エさg) నిర్ణయించుటలో బవూద ముండ నేరదు. కావునగ్రంథరచనాకాలము పదునైదవ శతాబ్దియందు బ్రథమభాగ మని నిశ్సయింపవచ్చును. వీరేశలింగముపంతులుగా