పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/270

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

র" : t می T- 嘯 * * ל Se 2.53. చే వాగవు సా-ూ కూ?) ప్రావు స్పిన cషావర్క్రక శ్రీ కొT*c * :ు ** నా 2 * چ هد مئی سچ۔ * >< *్న • 3 ---- _: * got X さつocreぶrート3 వాs ని యనుచున్నా --. కాగా వు వుఛ్ : ~ గావు .ے فھ “ جمعی و اه -o- * - * - سم • - ית. "دسه ులు : టాం రాష్త్ర మ: 2 గలవు. కా-షి _ చి: శ్రా : : పా" - :: ఫా: 芭D Чемь

th -:* - حس هي معه ،ة ρφή" ymo ه دست .هw ß M گیایی * .i که به లఁబట్టవిచాకింపఁగా"నాగారయి - యునియొక తియగు"నా *(うつor→ざご→き”” ミン恋s金三^s 、"ぎ。二scさ> >SX**や、“ーマ ぐらこ士→士マ*

o ست سده Fi-Fi 3 * < * - نی r్న هيه يمسيحيه జ్ఞానాగా యువున C తె వజ్రకు ను పడవ వాయి విభ జీcచివ చో يسبي جيس مج ---- థ్పు సెయింటి పేరు యి:ూ8 వారని యో శ్రేక యినా - 8 వాక చి యో" כ: చెప్పవలసివ చ్చుచున్నది. ఆలముల ^ు వ -S o .گفتخار יל ב S* వు; రా : చిలుకూ చ వ o ".4 تسمیہ میر " نفسه :لساـ 48 ہج هشت م؟ -چی- .. بھو ੱਚ ১y"3 = సెనెబుల ,\! 盘 き× "ూ గృహనా అవు పాద మ్ను $ూ డి సెుక్నాటులఁ E3 * :ు - ༽ ག་: , w : അട് - * ங் * * *. - هu-- _ مr سمیه- * ృతిష వంకె స్ప్రెనె న్దు :Sూ _్ప" - 3ు - : రూ నా కావ్లు కు వేగి

o سیاست יה

ず నున్నది. కావున C K్ప నివాసము విజ్ఞా !ಟ್ರಿ سیاه .2 ساسان మురాష్ట్రముగా భావింపరారు. కృతి పతివంశీయులు : క్త STలు కాజ 芭D నొద మం త్రులు గా పిండి 8. ది క్షు ది నోలు వేఁ నాటి సోని సోదా వక్రిమం డలములో విది ఆ వుcడలము బ్రో వత్తి saుక శ్రా లూకా యందు క్రః క్షూ రను గామ మున్నది. విడు: వోగే లు $ూడ తణుకు తాలూకా లోని డే. ఈయీ డూునుబట్టి కృతిపతి వంశము వారికి క్రష్లు- నా కచ్చి గృహ గా మము వచ్చియుండునని నేనూహంచుచున్నాడను. కృతిక క్త వంశము వారు కొలమిఫేశు అనఁగా నేలూరు నందే యుండీ 5 నియు; ఏలూరునం దుండఁగ నే కృతిభర్తలవంశము వారితో సంబంధిబాంధవ్యములు కలిసి యుండుననియుఁ దలంపవలసియున్నది. తణుకు లౌలూకాయును, ఏలూ గు తాలూకాయును నొకడాని నొకటి యుంటియున్నవి. ఇందులూరు నిజాము రాష్ట్రములోనిది. శంకర కవికృతి హరిశ్చంట్రోపాఖ్యా కృతిపతి య:గు ఈ డూరి యెల్లయామాత్యు డీ వంశములోని వాఁడే మెనా ?