పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/264

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

న C * ෆ්‍ර 愛 3 ෆ oవత గ్రముల పరిపాలవవు చేసి పొX డ గాంచివ కాక తి - : اساسیس. వ B ని కలు; కు, "కా త్రి పక్రాపచ కవ 3 కి నచ్త نشسمس - میبایی ۹ ,ళా" *- ہےـ یہ* + .* م. # گئے۔ جی. * * த డసికూడనందురు) గణపతిదేవచ • వ_ వు- యును, సెన్వాధ్యస్ క్ష - -گی-سا Muu اساسیسش • • a كميعية میی దు గానునుండి కళింగ : డనూ శలు నడిపించిన సోను - నూకు : :

  • سیجه గమ్ముఁడును, అతని పసిద్ద సేనాపతులలో నొక్క క్షువు పెద్ద గన్ననూ

سه۔ سبخة వూతుయి స్పత్తు *cడు నె : ప' గా శ్రాలి ఇతడు గ జవు డేవి"కాలమున E" ముసను"}: لمبیٹھے۔ я сто-5 * بب كهرته * }\సు '*- F ملی۔ ا{BAl so پی * المم * wsi. 。帶 రెండవపతాపరుదజేవు: కాలనుకను, మహోన్నతపదవిని వహించు ు యేగాక్ష తన పతిభాపి శేషముచే గాకి తీయాంధ సామాజ్యమును బోచుచు తుదకా మహాసామాజ్యముతో నె యస్తమించిన మహా వీక సైన్యాధిక 3:Xלג మొహామాత్యుడనై యున్ని వాఁడు. స్ఫు దూషియు బాహుబలసంపన్నుఁడు నూ త మేగాక మంచి కాజనీతి విశాక గుఁకు నై ఉచూ "కాలు:ము న విశ్వేశ్వశి నజేశికః పజావ తాకి ముగ స్వజనులచే బరిగణింపఁబడు చుcడిన వాఁడు. కనుక చే కొలది గణపతి తేవకవితవచే రచింపఁబడిన "శివ యోగసా కంబను వేదాంత గంథమున నవ తారిక లో సీతనిని తన పూర్వులలోని వానిగ:కెప్పచు నిట్లభివర్ణించియున్న వాఁడు. సీ. అత్యుత్తమం బై నయత్యాశమస్థండు కారణజ్మ సంగతి వహించె ప్రకటసామ్రాజ్యసంపదలు Ne:ඝට්ඨි కోట్లతోడను పంచుకొని భుజించె వెూపురి రాజుల నేపణంచుచు రాయ చౌహ_త్తమల్లుడై జగతిఁబర గె సలగిరి వనదుర జలకోటములుఁ డె Գ՝ o ff) &._ గక్కు-నఁ బెక్క-దుర్గములు గొనియె నోపి తురకలఁ గెలిచి పతాపరుద మనుజనాయకుకోట నేవురక "కాఁచె سمتها