పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5 =ബങ്ക 5 T

• సా భుఁ . *T యమగుక కవియే రచించెనని చెప్పదురు. ఇది యే సత్యమని నాయభి పాయము. ఈయవురుక కావ్యమును నల్లు రై దుగురు కవులాం ధీకి * وجي سسه (م 6 )8 مساہا గ్రించి యున్నారు. ఈయవురుక వ్యాఖ్యాన మొను శినాథుఁడే గ్రచి -۔ --مب-یrی۔ سہ. المخلعsييماص ہیبسبسبب سببیہ--ح యి0చి. పెదకోటి వేమారెడ్డి పేరు వెనని యొక్ వదంత్రికలదు. ఈ నేవూ تيم ییه రెడ్డి యోస్థానము వామనభట్టెను సంస్కృతిక వి యుండెను. ఇత్తెరడు సంస్కృతి మున పార్వతీపరిణయ"మను ప్రబంధమును, వేమభూపాల చరితిమ ను సంస్కృతి గద్యకావ్యమును నలాభ్యుదయము వెుదలు గా మరికొన్ని సంస్కృత కావ్యములను రచియించి యుండెను. ఈ వేమ భూపాల చరితమునఁ గోమటిప్రోలయ మొదలుగ నీ వేమా రెడ్డినఆకును రెడ్డి ప్రభువుల చరిత్రములు వతము లంునవి. ఈ వామన భట్టు رع X ఆమగుక వ్యాఖ్యానమును రచియించి, వేవు భూపాలుని పేరు పెప్టెనని కొందఱందురు. పండితుల నాదరించిన పండిత పభువులలదఱి యెడ ෆ ట్టి వదంతులు బయ లు సో డి లు టు నామాన్యవిషయము. ఆు వుయక వ్యాఖ్య కర్తృత్వముతో సంబంధించిన చర్చ యిటన ప్రస్తుతము. ఈ వేవు భూ సాలుఁడు స్టాహిత్యచింతామణియను నలంకార గంధమును "سسه بی-سسسه بیبیسیسم -------حسیحیت --------------سسسسسسسسسساسيس ہانس----صاسےسےاسےسے.. రచిత్తెను. శాతవాహనభూపతికృతి సప్తశతిలో నొక శతకమునకు టీక ٣-سسسـه

  • -kristm**ssssss ress eğitse=* عليهم *

వాసియుండెను. ఇంక నీతిఁ డెన్నియో గంథములను వ్యాఖ్యాన ములను రచించియున్నాఁడు. ఇతనికి సర్వజ్ఞ చక)వర్తియను ඩීහ තං మున్నది. శ్లో 'చూడామణి ర్నృపాణాం ! దుర్మద పరిపంధిశిఖరి దంభోళి: సర్వజ్ల చకవ గ్రీ ! పెదకోమటి దేవుభూపతి గ్రయతి; 3 Sః 23 "السبيسبب ఆలపాడు శౌసనము ఈతఁడు గంథములను రచించినప్ప కాస్థాన పండితులైన శీనా భాదుల సాహాయ్యమును గైకొనిన గైకొనియుండును. 守寄 యుల గంథములయందును సమానభావములుగల శ్లోకములును బద్య ములును గన నచ్చుచుంగును. ఒక్కొక్క ప్పడిందలి శ్లోకములందును