పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/256

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–62T క ఎ పి పి 245 X. さ క. ఒదుకుచుఁ లవణ నెు ఎ9ు: కాగా భుక్రుచుఁ గ్రా సంబు వడి యుఁ vూ డక్ష బ్వూగు స్ تنقسم الفر بمبهمی === سمي یم న దు కు చు వెడకి విసా చెప్ప ゴミうに3c○ Nシ S> 2 క్షి కి వుల హేతు 5 డి న్నిన పి. క్ష. నక్ష : "X హXణ భూ శాక్షర గుణదోష నిక యు బొనరింప న్ £? దక్ష బ్రు దారిది గా దస్ శిక్షించినఁ గన్ను లెజ్ఞ జేతురు కుక వుల్. سیاست ములలో లేఖ). ఈ భైరవకవిత డియగు గౌున నవనాథ చరిత్రమును శిగిరికవి కచ్చించిన లూంధ hప చ్చ నవ వూ చ8 తో మొు ననుసరించి ద్విపద గావా నది శా గనక విచారి త',ున వా" సియుంటిని. ఆశీగిరికవి యేక్షీకంగమా భై రవకవి యూ గంథమును జూచియుండకపోవచ్చును. లేదా, శ్రీగిరి బహ్మాండపురాణము ననుసరించి వాసియుండఁగాఁ దాను గరుడపు రాణమును బట్టిరచించియుండును. శీగిరిగంథము లభింపక పోవుటచే నేమియుఁ జెప్పఁజాలను. శీగిరిక విచారిత్రమును నాల్గవసంపుటమున వాసియుంటిని, హాత్మ మును బగ్యకావ్యముగా రచియించెనని తెలియుచున్నది. ఈథైరవకవిరచించిన కవిరాజగజాంకుశము పరిమత్తు వారుపక టించిన 2ూ పద్యములు మాత్రమేనా? ఇంకనుకొంత గంథముగలదా?