పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/252

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

2-, * * , o' جيم سه _ Þhk. - sبl & - * * -, • sx మాక-శ్న - :: బ్రి-యూచి కవి : ""; మో: r- ",轟 * عليهو o ۶مي

  • فيبs* میم* .r* است. سه יש, כבש" : שמש" يمسيحي جت:- پچ بد; چسپی۔آئیے : سمیہ S సపూకతా వైు దునొ మా : మి గా నున్నది. కై శ్రీ ష్లకై ముకు మొజా శా:

y بسسم سسین —* دسته -- هممعما * ج- ک or بسته & - م స:ుల ను 3 డయు నై ద::Rు:ల వుకా హsచుచున్నా:డిని “~ :است

    • ="ميج .* ,.kenyk بی -:" י شته

\ مواجهه ఉ. లోక యాకరన్ దశ X ఛుa బకి మార్చుట కేవు -రావు చ దా "కృతి ఇ-మూన్వయను: దు జనించి యుయోధ్యలో నఁ బు *ずごぎさ 下式oなご○X ○にG33に、2xp విభీషణుకి కు నా బుధ 영 ۶دسمس. --سیده * o rw" :ه قسيس لہ - ജ്. * بیاری با த் வ.' سے ہمیم * శ్లోsుగు దేర విూకు ననుఁ జూ చెద రీడ న సంసాపీకిన్ . .2 'בס శా, భూ కేశాహ్వయ లుగ దండధరు లంభోజా_ప్త తేజల్ సము ూత స్వేకల్లాబభాగవికలభూభీమణుల్ మమ్మ 5) స్థా కూక కాంఘిజాను హతులం 7ャ・2)○む)、3o S"é) き మాతుచ్ఛుంది గనాడివచ్చితిమి షికాద్యంతముంజెప్పఁగాన్. 3 ප ము. గురులీలన్ వి: జోషకం మున వైకుంకంబునన్ దివ్యభా సురభోగంబుల నింది రాసహితుఁడై శోభిల్లు ξη"ολς τσహరి యూభ ౧గిన తత్క-వేరతనయాభ్యర్ధంబునన్ よ3○Xで" కి గంగన్మా:ధా మమిఖ్యముగ సౌఖ్యశీల జెన్నాడిన్, రో ఆ చ. వతములలోఁ బ"తో స్తము ధువంబుగ మానవనాథ ద్వాదశీ جہ مسم వత ముది సీవు నిష్ట నొక వత్సర మర్ధిజంచినాఁడ వూ తమగు నమ్మహత్వమునిఁ జేసి భవద్భవసంచి తాఘ సo తతి లయమొందె: దత్ఫలమితం బది యింతస్ చెప్పవచ్చునే. 31 ఆ