పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/246

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

Xంథమున్నది యో శెలియ రాదు. పండి శ్రా - చ్యవన మ చ గాను الصبي :aatsteensee, S- ణ-w - =r خیچ నాథకవి యిరు నదియై దుళ్లల కే చెప్పి యున్నాడు. 啤 -so *プR、ミー リ\ード هپاتیت - بیبیسیس " به گسسه - تیت- سمتیہ క్ర శ్రీ పత్రి టెున వె^-క్రా కె యొుప వ్రై వచ్చిూ* Rు S Fషేత్రాను స్సా . میسی エ #To سیستمه . శ. ౧ ర 3 నా పాంతమునఁ X -్న కాజుల తో* :- : ౧యు ము" లో ੱਚ ప్ర్ర - 2వ 3ు వ్రు ుల సో స్పో యొనని "చుచున్నది. ఇట్కి* 66. భై ర వ క్ష söて“。 శింగమాహాత్మ్యియి, త్న శాస్త్రము, ぎ3)でアで23 గజాంకుశ గ ననువాూ గు గంధములను చియించెను. ఇsదురత్న శౌ, స, S. సెు శికంగమహాత్మ మును ముదితములైనవి. కవి రాజ

  • 2. سیستم مستوياته

గ జాంకుశము ఇందలి 25 పదములు వూ తము ము దితములైనవి. 安, :י יהא, * د م רר . י&:" ל 装s ای గీస్ ముదితపతులు (ఆంధి పకెమత్పతిక సం ౧ూ.) శివూనవల్లి రామకృష్ణకవిగారియొద్దను, మదరాసునందలి ఆడూరు పు_స్తక భాం 文エ・ママうよyray33ご×む3。 ささ}7マで。 శీకంగమాత్మ్య క్ష్పీక్ట్రాక్ష గ్రాr వాసి యున్నా రు. శీంగమాహాత్మ మునఁ గృతిపతి దనను "ూర్చి పలికి న ఉు కవి వాసికొనిన యీ కింది పద్య మొ వలనను, శిరంగ మాహాత్మ్య ,~്, *مكتكة த 3 كيم) గద్య వలనను, ఇతఁడు గౌరనామాత్యుని తనయుఁ డనియు, గౌతిమ సోత్రుఁ డనియు శిభమ నాంబా పసాదలబ్ధసిద్ధనారస్వత గౌరవు سيسه سمتها డనియుఁ దెలియవచ్చుచున్నది. ఈ భమరాంబాపసాదము 7ਵਾਂ కిన కావచ్చును. t.६` ساسان ము. కృతవిద్యాఖురళీ పెరి శమక భా కేళీ విలాసుం జన స్తుత చారితుని గౌతమాన్వయపవితం గౌరనామాత్యస త్సుతుం గల్వాణకి విత్వాలక ణసమర్ధన్ సూ_క్తిముక్తాఫలా తెతకాంతిస్ఫుట చcదికోల్ల విగ్వ డై-వన్ డై వున్.