పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/245

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

వ్రుదిచి త్తంబు కంజితము సేయుఁ که س-- ^ "ప్రేవ్స వ్రా - "a 'ు వుదృః వక్ష ంత^త్సవ .2 سہم

  1. .

J 丸。”·J

Qs 3c R"cる వాసియుంటివి. ఆ శాసన కాలము ఢాకా షా () 3>E క్రీ. శ. ౧ళ3 ర) శానణకుగాక అల్లయ వేమారెడ్డి శా. శ. ౧3
= శాస్త్రవణ శ3 గార-పుష్యినడుమ:జసి పోయి యుండునని వాసియుంటిని. శివలీలావిలాసములోని వర్ణనమునుబట్టి యప్పటికాతఁడు జీవించి యున్నట్లు తోఁచుచున్నది. కావున నా మధ్యకాలముననే దొడ్డారెడ్డి కీకృతిపదానము జరిగియుండునని నిశ్చయింపఁ దగియున్నది.

శివలీలావిలాసమున నీశ్వరునిలీలలు ముప్పదియాఆు వర్ణితము •యినట్లు Xంఖాదిని చెప్పిన వాక్యములవలనఁ దెలియుచున్నది. ఉy cచిన రెండాశ్వాసములలోను పదSTండు లీలలున్నవి. ఇఁక నెంత