పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/244

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

*: نيابيع w". " 5–59. ని శ్మి c క కొ వు కఏ. 233 నెవ్వ" కొంక గుకు ని పొసముగాఁ శ్లేషికొ యుంగ . బా: మిచి, వ గావు మునకుఁ చుట్టుxున్న గావు గు• v పలి ఫెఒ, డేవsపల్లి, డ } * * # كسجد؟ eు نام شه-بته-ش కోట, కేతిరాజుపల్లి, వెదికేశ్యం ుని వ్గా పశiya .*- r_s c బడినవి. ఆ గానుము లి:్వడా పేలవోకే వ్వవహి, కొము ఒKచు

    • *. 警 -

<్నవి. ఉత్తముక కౌ చే గ::ది" యని యంగ్న. ఆ నది కాను. కాని యొక కోు వలెనున్నది. డచాక పత్రి X క్షే- శ్రలలో నిక్షక ایستمحد కొమ్మయానూ: 3ు: డ తేఁడు శాం ఢి: నాశ 学でに盗Nc き*っXS కొమ్మ o தி f : శ్రగూని న్యూక్షు. సి. వూe •cs: sor చవు - త్రి ' యు:్పూ వు ు •రrsప్రత్త భాగాని కాyr: x) :ייס אר: ".5 ס-דנ: ס by T s: 3 ډ c :لاک • “ਾਂ – έδς -് * प्रम ネ కవికు పూ:డనుట కాభా: "ులు లేవు గురిపి ని నును గావుమిప్పడు శ్లేదు. కానాశనమిలోఁ జెప్పబడిన 한 గానుగులనుబట్టిచూడఁ గా Kు; యుండన• సిస శ్రావున ‘ూళ్ళపొు” వు వుపాలె మొకటి యున్నది. ఇచ్చట నొకి పెద్దగూయి యును నాగుపడిపోయిన దేవాలయ చిహ్నములు గలవు. ఈ నూ) యగు శాపము నం నుదాహృత లయను దు. -డ్ర; "జౌసనము నrడు బహ్మనాగేశ్వగాలయ వును శ్ వాలయముకూడ నున్నది. ఆది మైన పపన్న నల్ల బాలయమును విష్ణా .ஆf i سحس هاه ざ*<áY w 戀 تT د يو هـ - ,“ ه యిప్పగు దేసకపల్లి గావుపాం తమినం దున్నది. పైన వాసిన గూళ్ళపొలమున ত- 535ra০, ১১:৩২s సెట్టి బలిజీలును వూత' మేకల •. షేు నత్రిదూరమున భాహ్మణాగహాః మొకటి యుండెడిదనియు నది పాaు పడిపోయినదని యుఁ జెపుదురు. இடி శివలీలావిలాసము ౧ర 3) సంవత్సరపాంతమునందు రచి యింపఁబడియుండును. ఆందుచేత నిశ్శంక కొమ్మనామాత్యకవి ౧ళ3ం సంవత్సరము మొదలుకొని ౧ర 2 o సంవత్సర ప్రాంతము వఆకును గవియై యుండియుండును” అని శీవీరేశలింగముపంతులు గారు కవులచరిత్రమున వాసియున్నారు. ఆది సత్యమునుటకు పంశ యింపఁబనిలేదు. i -త్రకొవునకవి, దొడ్డారెడ్డి కగజఁ డగునల్లాడ వేమారెడ్డిని ఈ కింది పద్యములో వర్ణించియున్నాఁడు,