పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/243

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

* さを § 玄> એકે ○ ○ ఈ బొమ్ల్లో కెప్తి మిగులఁ బకా, కవువంతుడు. ఇతఁడు గుజ్ర్చ - يع ساسخ تو میه ممر ليبيا ۔ اگ=س۔ న్యాకేయ జలో వాకాకితే న వాఁ డనియు సియా వదినాలుగు వునా-; ఆ -: s* سمیہ .$ هنه n- ب. దూ ను ని K ఇమును దాటించెనని శీనా ξός & కింది పద్యములో -* ベ نجتح ~~5 ను. :- "బాగా శ్రీః ౧ చెe cు S శ్లో పడే శంబునం గుడే యల్లయ రెడ్డినందనుఁడు దొడ్లయ క్ష మాధీశ గుం t-vr: †: C: 。 S 発x実 నాలుగు మూళ్ళమేర యది హో లెక్కి_ంపఁగా వేలయ بسیاه ద్ద శిగా మికి దాటఁ గరు నుద్దండించి బహ్మాండమున్." ఈ విషయవు నే కొవ్ను నా మూతుఁడు వలి లావిలాసమునః ضيقة "A డైసా డ్రా * فتعج * بر . بے పయిదా వ్వడి మూ+ ల xూ * S 2ష్ట వా" :-్ప సఖిన్ రాజకుO 2. இ. 25 S సింహం బవు వారు వంబు Sు యశృచ్ఛా లీల ద్వాటింపఁడే తిSమై యిర్వదినాల్లుమూళ్ళని డు పు త్సేకంబు చేయొచ్తు గన్ , گی۔ بس، - * ○ سية- سیستم అను పద్యములో వంచియున్నాడు. ఈ కాలమునఁ గళింగ రాజ్యమును బరి వాలించుచున్న వాఁడు కళింKగాంగ వంశములో నివాఁడును గజపతియు నగు బౌను దేవుఁడు. రాజమ పే-ం, దవకప్ప రెడి రాజు లీ బాను దేవుని జయించి తిమ రాజ్య మును మహశీ నది వజ్రకును వ్యాపింప జేసిరి. ఈ భౌన్న దేవుని తారు వాic చినా వాఁగు కపి లేం ద గజపతి ఇతఁడు గ్రాను ○ దేవుని మంతియు ని కొందఱును స్వయందత్తు డసికొందఱు నను ఎ^^ སོ་ ○ 3、ご :న སངྐ་ s ها ---شیمی マ字い × చున్నారు. ఈ విషయమును గూర్చి మఱియొక తావున వాసెదను. వ లావిలాస కి త్రిపణి యొున క్రౌడ్గా రెడి, గుంపి స్యను 1 గావు છે CE aড় ساحة ము, వు, 3- ల యుదొT డ వన వు ని పేరు పెటి గౌహ )ణుల కగ్రహారముగా rwr 53 °D ~ ది చె నని యొకళాసనముకలదు ఈ తామ శాసనపు తేకులు గోదావరి మండలమందలి రావు చం, దురము శ్రాలూ కాలోనికొంకుదురులో లభిం చుటచే దీనికి కొంక దురు శాసన మని పిగు వచ్చినది. దానమిచ్చిన గ్రామము పస్తుతము రాజోలు తాలూకాలొనిది. పతిగహీతలలో