పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/241

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

350 е с : ; в о в : o А в ఉ. ఆశ్చముజాడఁగానక భయం పడి యాసగ రాత్మనందనుల్ ఉ. తన్మది కాకి విభవుము దక్క-క కన్నుల గోలఁ జొచ్చెఁ బే بسیح۹ 穷 ஆம் వును చేత బిటడకి మూనస వూకుల మయోు నిటు గ છે Co. ^# న్మినసున్ వశంబులయి నూలోగ్కా-న మిన్ బహిరంతిరంబులన్ في ثلاة దన్మజ చెం Kం బజుఁడు దంచడి వేడ్క-లు సందడింపఁగన్. చ. మురు : డలవోక్ష దంపళులవుక ముల న్విదళించి పాంథభీ కరముగ నెత్తికట్టిన ప}కాశము నొందెనువన్న లీల ని ర్భక రుధికాభిషేకపశిభాసితచకము బోలె నత్తఱిన్ వ గుణునిదిక్కు-నందు దిననాయక మండల మొప్పె శోణమై, ఉ. ఆ కవివంశ వల్లభుఁడుదగత నూర్వక ಹೊಸ ನಿಕಿ႕ၿ స్ఫారయశంబు దిక్కులకుఁ బాయని చందనచర్చగా మహా దారి నిరూఢి దీనులు దీపనిభానముగా సముల్లస ద్వీ గుణంబు శ, తులకు దేవపురీపథదర్శనంబుగF. ఉదాహృతపద్యములనుబట్టి కొన్మునక విత్వము పౌఢమై సము సంస్కృతాంధ్ర పదసంయుతమై యనర్థళభా కలిగినూతనభావములతో వునో పూర్తి ముగ ను వ్నదని విదితివు గుచున్నది. వీరమాహేశ్వరము నెవరికి గృతియిచ్చెనో తెలియదు. శివలీలా విలాసమును దొడ్డారెడ్డికి మనువుఁడును అల్లాడ రెడ్డికిఁ గుమారుఁడును శీనాథకవికృత కాశీఖండకృతిపతి యగు వీరభ డ్రారెడ్డికిఁ దమ్ముఁడును వగు దొ*డా రెడీకిఁ గyతియి చె \ను. ఈ దొడా రెడివి x వి రాూకింది సీసపద్యపీలో వఃರು. & & ) #. పెద్దకోమటివేమపృధ్వీసు వెను పూచి యశసిసలపదలెల్ల వషపూరిoRS