పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/235

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

r افغیید عتی بود Wįs." :5 حہ .ے ہات .* പ ു E به مه చేు * ○つシド?, దాచి నాTC ధ సాపేగా త్వ పరిపే శ్రు వాణా రు 北"ぎ א: ס-תר To --به س of ? ~ > 3’, گست مطہ مے c , చున్నారు. ఆ శాసాంతముcదలి గద్వ యి:ున్నది. \ な ~r - بسبة 3 ” کس* - ماسه سه - : - م ی- ,حات: ۔ یاسمبس۔- , ۔ - 3 می۔ * • ఇది "ము పై ప్రాక్షాకవి క్రౌపః - బుధజన సుత్త్వ నిశ్చంక కొవు 2 عباس۔ 克· f له ヘう労 "سمیه ਾਂ - 3 - ੈ। so سه ماه ూూ నా ప: విలలా ప్లాసం -- o * kംബ బాహ్మణులు సెక్మెకలవా కున్నారు వాది శివత్ససో తము. సోదా ఎరిమండలమునా 3 దే యిఁకి నొక్ల పోలవరమున్నది. ఇది వీరభదే శ్వేు ఒకనికిపట్టు పట్టిన క్షేతమున క నతిదూరముననున్నది. ఈ క్షేత ריש మే ఘో* డెకా యాంకుఁడును, మీ భ దాగెడ్డికి గురువున గు భీమగురుని 3. నివాసి ము. ఈ ముగురు పైును కవి శివలీలా నిలా సము నె మూఁడు పద్య > cచి యున్నాఁడు. బహుశః యొ= భీవు గురుఁడు కవికిఁగూడ లవరము నందున్న యొకశాసనములో నిశ్శంక కామయ్య ま,*念 మహానందీశ్విన్వామి యీ యమును ధ్మ యని యు దా హృతి మై యొున్నది , 8 శౌస సాము శా. శ. ౧ 3 3 o నాటిది. ఈ క్ష వి కెవి నా కావుయకును సన్నిహితి సంబంధముండియుండును. (డీ. H. 293 of 1920 దీపినిబట్టిక ఏ యో పోలవగ నివాసి యని చెప్పనొప్పను విశ్మకి కొమ్మన్న వీర మహేశ్విములోనివనిపబంధరత్నావళి లోఁ గొన్ని పద్యము లు దాహృతములైనవి. శివలీలా విలాసమునకు వీర