పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/233

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

** * : * , متقدمی بیہa فعتنا వు.

  • . _ حسی است. يعتبر • * *

• గా – ఇుక ని ము నా కా ప్త సైగలిగి చక్కిఁగా నున్నవని $ *ح 3 بیتس، E = s - ۹ جویی

  • بيعتني؟
  • 5J-= \ 鶴齡 > * × -- ਕਾਂ‘ – -ص مسجا ! جسمیه

syして・5 z交ゞSで至 నా ములార 黎 جسعي سنه 3 བཱ་ག་ཕ-8 o -ూ - నవా-ళ ప్రో వివ లా سیاست صعد - 苓 يحسم هي: تعميمه 物 t* مسيس పః ! హ: స క్షికుంభ్వాలా ! oTo تسلسياسته &. f 5 י התיר אי ב-יס. ניהילయు J ఇ కే- క్ష :ייבי"ד כ. ו f 、一。 總 యు Sు میبابی۔ استخدم *المسبحة (). * Х. ೩ಎ) ಲ - چي _. Σ

  • yo 嚇 pa *ы. # ১ -s-3 SP - వS 3-3 గ్ర 隐 , יה: מהגטו ל ו 5-gב

t: يr o - ! -ంకుశవహ*పాంకా నిధులా ప+ ! "Fూ వ్పు జయ కా వూ , స్క్ల ఎూ S 。全子 "سه - اس * క్షయవా אי ברדים ראיי ר宗 ) r انستیم. ప"ఓ 蟲 축) う S C Y5 © گلیسی 爆線 ایتن Sు ఫ్ *. పోవుచున్నారె ! దేవతా భువనమున $ు شناسایی سد ఫోX కార్యార్థమై కోడిపుంజులాక ! び す ఫ్టూ ద్వి తి పటా వ కుంఠ వా ములు స్ ఫూ పోపనాbంబులుం గాలాగ్వును లేపనంబులు నూగా కోపగూహంబులుం గేలీగర్శని కేతనంబులుమి గటైం గాక లేకున్ననీ لہ ۔ مبية పాలే యాగమ మెవ్విధంబున భ8ం:న్ వచ్పురా టిట్రి భా? 3- لا ينع ఆకెనూఢికి కుఁబూు కుంభ మొ నయన్వా ! కొర్వస సిదై కె

  • - Ş $་༦ ྋ ལཉྫ. S

చిస్యట్టి నుంచి శకునంబుగా āしマエロ5○。ですマ యుదయ3 బయ్యె3ు థౌ సుబింబము దిశా వ్యోమావకాశంబులం బదియార్వ న్నె పసిండితీcగలగతిన్ బాకెం బభాజాల మిల్. కప్పరభోగివంలకము కమ్మని గోథుమపిండి వంటయున్ ప్పెడు పంచదారయును గొత్తిగఁగాచినియాలనే మెస