పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/232

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

! , aשך سیستم جعبچه پيمايي القضية

  • ് *ఊణ్డs % ينبي r– * =&- کبي " ...* RR ٦ث “ .سه پس مسه میے اما بع منابع ఆవుపడ్వవు = c ల్లి పియి-cగు షా:మ లు : మే • : - ? ఎు :

y > & & ੇ –ਂ - “..." * .جی.پی V S. ఫ్రై =○ @主Sä Dc 、、ミ ST"しごを ー ్యూ •్య ఆనుప <ములో :ున్న వ యు సే . --్వ హ్వోతి" కి వు" : : 芝。 2. Jo. * همینامه 3. سمند ونه” 参 چینی - شیص مہ Mk 2. స్క్ప తబ్లీ వుఖc: మునఁ గ లడక యు, నువు చె మా: జావా మి నా c = 연 亨 *〜 ○ معايير نشت - ۹ * گسه - - " డా రామమున చూప> మే యిం మిక వూ కుష్తో بنباتيتاني خي سوییسی به دست ماسه ای : ۳- همراه با مساحه نمی-ت فيفي :- هيبي జేర్చె వినియు 5 ^ 3 Sు ჟე ჯჭ 5 :TS : 3 స్నే ళ :- : حي " ముళి ప్ చి S. ." ר י - ت: S33

  • 2 - nచియున్నారు. బహుపు-రాణ వే సో యుకె వ్రా

-- *

  • اپ 。 r"。

ను డు ఆంతమ్ | బ్వూను భీమేశ్వు ~ణమును జడువ లేదని కిలs:

  • ś * ,

-లా గ్రు ఆడ లిశ్లో S వు నా - * : cచి వూ - దుY 8 * డా గ్రా మొువు = 2 శ్ర్చేయు డె గి త్రి లంబి న వు షా 3 దు వి•ు వ్ర ము లేగు རྩེ ཤ ・ ○ご 3 イ。 + ל ত-০ &ে39 శీనాథు. ఎును వ భకాయుయి వయసు చెల్లిన వారుగా వున్నాగు. ఆ కాలమున విట్టిగా కావ్య చ నాసక్త లైకనియనుట جميلي $ است. هيننبي ar കൂർی۔ بیماری در این لي بـ కంట శివీరేశలింగముపతులుగా కవి నట్లు కీ. శ. ౧ర9ం , పాంత

మున షేకా వ్వ మరచితమైన దని తలచుటయే సమంజసమని నాయభి పాయము. = చకోమటి వేమారెడ్డి కాల ధర్మమునందిన పిమ్మట వల్లభ రాయలను జూచుటకై శీనాథుడు వినుకొండ కేగి యురేడ వచ్చును. ఆ కాలమున సీకీడాభిరామమును శీనాథుఁడు రచియించి యుండవచ్చును. కేవలము శీనాథుఁ డీపుస్తక మును బూర్తిగ కచి యిం ఫతే దసే యుఁ విల్లభ రాయలు వాయుచుండగా గా వాడుతో గు పడియుండుననియుఁ గొంక ఆనుచున్నారు. కానిండు. కొంతయైన నెవిు. అంతయునైన నేమి శీనాథువ కిందు సంబంధమున్నది. భావ ములు పే వూభిరామములో వివి. శి, నాథునకున్న సంబంధి మెంతిపరి మితిగలదో యొవగును జెప్పఁజాలరు. ఇందు విశ్లేష భాగము శీనాథ విరచితిమనియే నాయభిప్రాయము