పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/231

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

22] ఆ 0 ధ కవి త క 0 గి శి తప్పగు. లక్షణ వేత్తలలోఁ గొందజది వల్లభరాయకృతమనియు ృతమ వియు ద మతము గంథములలో నుదాహ 52 越 o جمعیت بیچ ب 3: ولايت يج - "R 2. * t3చి యుక్నా "". నా యుదాహరణము లీ వివాదమును టికి పు- Ba o で。

3. కె. తిల్లా పY డ సూర్వ నారాయణ రావుగారు తిపురాం "on . ෆ්‍ර *يهruی. తsు ది ఫేవూ -గా వుము కూడ నాం ధ భాష లోని డే యునియు, దాని నవ్వు ఇచి వల్లభామాన్యుఁ డీరూపకమును రచించియుం గునవియు. వాసి گم: 한 యున్నాగ, కాని యది యంగీక కెంపఁదగి فینی ੇ` 高 + らすやざ3、す。 3 سست؟

() వ చ ఇవు బొ* “పేమాభిరామ నాటకంబున ను ప5ంచి క్షీయాభిరామ బమెరూపకంబు తెనుంగు భాసరచించిన వాఁగు” అనియున్నది. పేవూ భి రామముకూడఁ దెలుఁగులోనున్నచో తెనుంగు బాస గచయి౧చిన వాఁడు” ఆని చెప్పియుండడు. ఆది సంస్కృతంబులో నున్న దిగనుక నే ది ఫెలుఁగులో రచియించెను చెప్పవలసివచ్చినది. ఈరూపకము శీనాథకృతమే మైనచో నెప్పడు రచియించి ساله యుండును అనువిషయమునఁ బండితులు భిన్నాభిప్రాయులుగానున్నారు. భీమేశ్వరపురాణ చనానంతరమున కీ. శ. ౧ర 3) ప్రాంతమున నీగ్రంథమును రచియించెస ని "cదe3వుతము. వారు క్రీడాభిరామ . ములోని: "గార్ద్యసిద్ధాంతమత మువః కాలక్షలన శకునమూనుట యది బృహస్పతిమతంబు వ్యాపమతము మనఃపసాదాతిశయము విప్రజనవాక్యమరయంగ 5 ష్టు మతము"