పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/230

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ఈ గంథమును వల్లభ కాయఁడు రచింప లే డనియు వుప-క విరచియించి 5నూతని పేరుపె కైువచ్చి 5D a53 ζ 2:

శ్రీ § § 费上 డు. ు వూనవల్లి రామకృష్ణకవిగారును వేమూరి విశ (నా ఫి గాకును పే కేశ s-vr. 9りミ? ડે سی ప్రింXముపంతులుగా గు ను వుత్తకొందఱును ఈనాటక ము ? నా క్వ ఎము f S. -ూ గ్ల నియు వల్లభరాయఁడే దీనిని కచియించెననియు ని-E డా మొనEN k 주 "A యున్నారు. వాని వల్లిగామకృష్ణకవిగా రీ గంధము నో కైనా ము. దించి t * ممب* سياسيين యున్నాగ . శృంగార గంథమాల వా థికి మూల్యము చే<్పరచి నామూ వ్య పజ కందకుండునటుల తక్కు-వపతులను ముద్రింపించుచు జెథ్రోగార్ట్ల ముదిత さく望を交) పకటించినా గు. దాదాపు =ం పేజీలు గల యీ ముది 1త పత్రికిఁ గేవలము సత్యాన్వేషణమే మనసునందుంచుకొని శ్రీ పథాళ: శాస్తులు వారు గరిఫిములోని వాసికం ఒ నెక్క వ యసభ్య ఋ లుగా మొన్న మఱికొస్న పచ్చి శృంగారపప మ3ల ను కావూర ప్రొవుకొమ్బ్రోక్షండు c శ్లే్చుల కైనా సంగీకిరించి నూటముప్పదిప్పటలపీకిక ను రచియించి తుద కీ గుథము నల్లభ రాయకృతముగాదవియు ముమ్మాటికిని శినాథకృతి ఫ్చెయనియు ఘంటాపథము N వక్కా డించియున్నారు. శ్ కే. రాఘవా చాక్యులు గారు మొదలగుకొందఱుశీశాస్త్రిగారి యూ హనంగీకరించిరి. పోల్చిచూచుటకు వల్లభ రాయకవి రచించి ని మఱియొక గంధము లేను. -ఈ థినాటకములోని పద్యములు శీనాథునికవితాశైలిని గలిగియున్న سسات వూర్రు వా స స్తనము. #) శాస్తులు వారి పీఠికను జదివిన పిమ్మటనియ్యది త్రవుని యెట్టి వారు సనక మానరు. ఇందలిసత్యాసత్యె నిర్ణయ మున కాపిషయములను బాఠక లోకము నెదుట నుంచవలయు ననినచో నసభ్యము లైన యో గంథమునందలి పద్యములను నట్టివే వుజ కొన్ని పద్యములను నురల నిందు వ్రాయవలసిన వాఁడ నగుదునని యూపనికిఁ బూనుకొన లేదు. ఇంతకును నందువలన న య్యెడు పయోజనము లేదు. శైలినిబట్టియుఁ బ) యోగములనుబట్టియు సీయంశమును నిర్ధారణ మొనర్పనిశ్చయించుకొన్నచో సీగ్రంథము శీనాథకృతమసి చెప్పక