పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/228

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ബ് ar -Y. ఫ్రో * f°ー - நிகர تخب غاب ;2 蟲 三ごさなS ここ。 వల్లభ గ్రా ను 芝\ご سس : ്റ ٹس

    • a do يس. گین حی نامه هينيs r { x3్యముగా వనియు స5 మచే నింగు బాహ్పత గెున విని కొండ త్రి"
  1. * 潭 54 - *ూ*==

ബ تی 卤 هيبي ജൻ یکي . همم రాచి : క్రుచి స్ వాసు గు"ు గా ు వల ూes్చు :) నా+ ': *్స - * :్చ nor ראר; _ -היא 轟 "ميسم . غي– دياب ع .دي- zs- د عمه ه ه خلي 鲇 به اح شده است. ది:ు-రాంతిక గు పs థ్రెక్చా 3 :్చ ; గ్రాస _ళ g్వ " మ్లి - : Y్చ ; r .* - -سسات ssassضمه %

  • -৮ম্বর - ابيب اني جمعیت ー」ーを。

• i్చకు క్రౌండ స్తా -ూ వు మాక్గూ-గ్ర గ్రా: _ క్లై" :: :玄 öマ 、女ー。 گشمسه $ به سیم వల్లభామా త్యెక వినివాసము వివు3°nడ ఆ గా వు:ు" ను “్స 35 53 ఆతని యి Sటి పెరు వచ్చినది. eうさぎ)あ○ 恐 యగుత్తిప్పని : క్రౌc: వS - C (~ * ~ - י ר స్ట్రో سیستم چه کسب جهت بسیج a" *警黨、 ു് בו: יהיס י: = ראי ל. אי: י S33 : 3 బధానిగా సూS షా 5 أنسةలైు పి s Yు నున్న * Y- ്. "്." 5..." R ^^ 3 Mišmauuuuug: *ы. నకై వెల్లూరు మoడలమునకు వచ్చియున్నప్ప డౌ 3 సె త^ గూడి లింగన

  • : r్స Tt- سسه తిప్పిన లిచ్చటకు వచ్చి వినుకొండ గుర్గాధిప శ్వాము వహించి యిచ్చట

wa o నివాసమేర్ప చుకొని యుందురు అట్లుండీ యుఁ దమప్వూనివాస మును డవుకిు • మి రాసీ" గామ మునై こ వెూపూ కు $* ක්‍ෂීර ඝට්ඨ మువు మ్రిడ నా డక్ష య చ్చటి భైరవస్వామి నే యిష్ట దైవతముగా ਾਂਦਾ ధి చుచునుండి యుందురు ఈక విరచించిన కీడాభిరామము శీనాథ కృతి మనియు నివల్లభామాత్యుఁడు ప్రణీతిక వియని యు నొక క్వాుక యున్నది. అందుచే నీకవి శీనాథుని కాలమువా డివియు, వినుకొండ నివాసియనియుఁ దలంపవచ్చును వినుకొండ పాకనాఁటిలోనిది. శీ"నాభుఁడు ను బాకి నాఁటి వాఁడు. w"