పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/227

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

చ. మనము : ముల్కి_నాటి ు మోహన శైలసువర్ణకంద నా R. పద ను కు కాలభై కవుఁడు ఇంభు పబ్లికి సము గవె భ వా - است. نیم: s. స్వయపు పరావిభవముల్ గప సే యుగ వింద కాంక్స్ త * 2. తి మహే Y ప Cబునకుఁ దొప్పెయన ు -గాలను వుండ్లె "కిన్, అను పచ్చము " ను దాహగించి గా డచి యు జెప్ప చున్నారు. నెూపూ కుషి డ మోహనాచలమున్నదని చుఁ దాని పె భై క వేశ రాలయ لح 賞。 పట్టణముగా నుండి గొప్పన _కన్గాన ジ、3 ండెడిదఁబ. కాని వల్లభరాయని నివాస మూగా మము ఆ కాలము న మెూ ఫ్లూ గు గొప ము గా ను మునకుఁ ుూర గ్ర 2. కాదిని తోఁచుచున్నది క్లే కాభి రావు మునఁ బె పద ముచే నే యున్న: —

  • ざeDS*リ。 కోు సె మున ము

విన్స్లు 3ు ది యోల్లు గ్ర విది : "ు $TCడవు ఢ-శీ పుట శ్లేదన విూతి తయము విల గూర్చెను బహ్మ 5窓、S3 లెల్లగు మెచ్చన్. ఆను పద్యమునుబట్టి యీ కవినివాసము వినుకొండ యని నిశર) యింపవలసియున్నది. ఈగ ంథము రావిపాటితిపురాంతకుని చేరచింపఁ బడిన పె)మాభిరామ నాటకమున కాంధీకరణముగాని స్వతంత)