పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/224

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–54." వినుకొండ వల్లభరాయలు 213 క్షంధగజంబు తిప్పన యఖండి తఫీవిధి కాంచెఁ బు తులన్ ధవS ల్పవృకముల బైచన వల్లభ తిప్ప ముం తులన్. 2ం - ౧ వ వునఁగా నిను STC డ } * eð వికిఁ దాతకుఁ దాత యెువ చం దావూళ్లు లజ్ప క్ష-గ్పాక్ష 。S リ - ---سG జేశపు రాజగు పెద్ద బుకి -రాయల యొద్ద ను తిగా వ్న క్లీ క్రింది سيبية معبد భ్యర్టా మూతుని దాని ఖేచరునిఁ జం దాథీస బంధుపియన్ వంచున్ గవికోటి శంకరజటా వాటీతటాంతిక్న దత్ | ౧ " ద్సం బుష్లో రంగరింగణల స త్సాహీ త్వ సౌహత్వ యై سـست هي § لان " مجاخ き女sc 愛ジé○ を యైన లింగనమం తి$ూడ వూ వగా గ"రాయల యొడ్ల ముం తి గానున్న బ్లీ కి ది పద్యములోఁ జెప్పి యున్నాఁడు. Q *ہی بنی rw _ Ş వు. కె నెక్నాది పతిమాన ధైర్యనిధి లింగ క్ష్మాప మంతీందుతో 粤

  • -*

నను క్లౌగా రాత్రి నృపాలమం త్రిజన శ్రామా O కాగ్రి త్రా రా పేroవూw గ్కు_విమ రూపం వీsదు భో హరిహర క్షోణీ దసామాజ్యవ స్థనుతో =r>శ్రీ3 సవూ+న మిలా డు గల గా రాజన్య సైన్యాధిపుల్. كج لامع చందామాత్యుది మంతిగా జేపట్టిన బుక్క-రాయలు でCX 3 గాయలమూఁడవకుమారుఁ డైనబుకి —గాయలనియు, లింగనమంత్రివి జేపట్టిన హరిహర రాయలు మొదటి వూరి వూర రాయలనియుఁ గొంద ఆకి యభి పాయము. బుక్క రాయలు సంగము రాయని తండి బుక్క రాయ లనియా హరిహర రాయలు రెండవ హరిహర రాయలనియు నాయుడ్డే శము. ఈవిభేదము సులభముగాఁ దెలియుటకై రెండు వంశవృక్షముల సీక్రిందని చ్చుచున్నాఁడను. ఈవిమగ్శనము కవి కాలనిర్ణయమున కవ సరమగుచున్నది. పెదబుక్క-రాయలసఁగా మొదటి బుక్క-రాయల కగ్రజుఁడైన హరిహరరాయలే యనువాదముకూడఁ గలదు.