పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/219

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

క్షీ. శ. ౧ 3 శా-ం నాఁటికి కొమరక్రికె :C وهم వించియున్నట్లు తెలియుచున్నది అతని ఇక్షా వ్ర కాలము లో నావ క్షి సాహాయ్యముగఁ గాబయవేమారెడ్డి --پچ ه ను హెs a దన : :్నvన వుa ā వు కు వూ రాన్న సో త్రా రెడ్డి ○3ー「○ نام شی) ౧s c 3 న గువుఁ జ విపోయి యుండును. ఆతనియనcతర వునఁ గా ఓయ جمع S) : కు -గా" ను హెం : వర కాజ్యమును S వూరగిరి గెడి యిచి o \ ه--سی".R 9 جب シー ごき? Sー3ェー・こA3でぇ さな守*ざシ కారాజ్యము నరణ .2 :Q • ياه వS ముగా నిచ్చియుండ లేదు స్పష్టము గుచున్నది. ఆదితల్లి కలు వచే9ు .نت శ్రాసన విషయముల సేయనప క్తి శాసనము బలపఱుచుచున్నది కీ శ. ౧3 కాంకి, ఇంచుక పూర్వమే కాటయ వేముఁడు కళింగాది రాజ్యము లసిు జయించెనని టకూడ్ నిశ్చయము రాజమహేగా) దవరమును ద త్పాంతపదేశములును నది వజ కే, కొమరగిరి రెడ్డి పరిపాలనములో నున్న వని యంక రిaచినను, అంతకపూర్వ మా పదేశమును గాటయ వేమున కిచ్చియున్నట్లు తా లంప గ్రాడు . అట్టిచ్చియున్నచో మీ రాన్న పోతారెడ్డిని రాజమహేందవరమున రాజ తినిధిగ నియమించుట జరిగి యుండదు. వీరాన్న పోతారెడ్డి స్వాభావికముగఁ గాలధర్మము నొం డెనో యే యుద్ధములోనైన నిహతుఁ డయ్యెనో తెలియదు. అతనికి బరిణయమయ్యెనో లేదో తెలియదు. కుమారగిరిసోదరీనామ మనపర్తి శాసనమువలనఁ గూడఁ దెలియ లేదు. -: కి నా ఫైు ని కృ తు లు مة تم دمج عن نم امه : سـ سـہاتھ శినాథునికృతులలో నిప్పడు మనకు దొరకుచున్న వానినిం గూర్చి పైన వాసియుంటిని. ఇక లభ్యము కాని కృతులా ఆుకలవు. ౧ మరుత్తరాట్చరిత్రి. 9 పండితారాధ్యచరిత్రము. 2 శాలి వాహన సప్తశతి. ピ నంద నందనచరిత్రము > మానసోల్లాసము E_ ధనంజన