పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/218

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

T}, 3 శీ నా భుఁ డు ఆనహాతా రెడ్డికుమారుఁ డైన కుమారెడ్డికి " అ: పోతా: توماسه نگهبی ఆవు కు వూ రుcష కలఁడు. ఆ త విని త= తొడల విూ5 ద నూరు - 3 الس٦ :క్షల బైు $"ని కు వూ రగిరి దా మ్రోగ్రావు;ను వదు నా్పూు : 75" నsు

  • O - -- గావీ 3 చె వు.

కావలవన్న రాజులను జయించి, లూ రాజు మొువు - నూజ గలిపివేయవలయుననియోజ్ఞాపంప నా తc డు పచండి పై న్వామితో కాజమహేంద్రవమునకు వచ్చి అచ్చట శుక బవ్మాచే స్థాపితుఁ Ε - ?..." -* - ماه న సోపాలసా గ్రామివి దరి oచి, తన జై తొ " రచూ వ్రాయండు జయము

  • -— كه ናă میسیسم --

5° వ్యం గు వుని పా ంచి, తూగ్పుదిశనున్నా కాజులను. ఉత్తరముని వింధ్వా ది దమీణ మొన సింహ ది మధ్వి నున్న దేశములను జయిం 委 చెవు. S బక్ష ము రాజధానిగా Y (ల గజ పత్రి (నాల్గవ రని రహ దేవుఁకు) యొద్దకప్పము ను గైకొని, మదుపే మిగులను, గుజ్ఞ ఏ3ు tz S మూల్యరత్నాభరణాదులను గహించి, తెచ్చి $వూర ಗಿರಿರಡ್ಡಿಕೆ సమర్చించెను. కుసెూ గిరి చాలసంతసించి తన గావ మజఁదివి మిగుల గౌరవించి కొ తగా సంవాదించిన రాజ్యమునకుఁ చవక వాూగుఁడైన పే రాన్న హా తారెడ్డిని రాజపతినిధిగ నియమించి యతవికిఁ దోడుగఁ గాటయ వేముని గాజము హేం చవగమున مساحة

ు O క్ష న క్లే ర్పాటు గావించెను.

ברא": రాజమహేంద్రవరము నందలిసోపాలన్వామి యను గ వామునఁ ద నికీ విజయము సం పా ప్తమైనది నితలంచి తిన యేలికయగు వీరాన్న مثلا سب۔ سمتها పోతారెడ్డితోఁ జెప్పి యాస్వామికి అనపర్తియను గామమునిప్పించి కాటయ వేముఁ డీశాసనమును వాయించెను. శాసనకావ్యకర్త మనుమదుర్ల మనుమఁడును. పిన్నయూర్యస్ కొడుకు నగు అన్నయ