పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/216

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5-52) శీ నా భుః కు 205 నాఁడు కౌఁ బ్రోలును వాపము శీనాథుఁకు ! ෆ්‍ර-තතු هيميين الأهرمج శ్చిపోయెునఁు ! బిలబిలాe క్షులనఁ గా వేవి యోe తెలియ లేదు. ఆ కాల మున గహనాంతములయందుకదా వ్వవసాయముండుట. వన్యమృగ ములు వచ్చి తిని వేసె వేమో ! లేదా ఆ మొలకలు పట్టుచుండం నే క్రెమి డులి •xు మొదలయినవి కొట్టివేయుచుండును "కావున బిలబివూ క్ష లనఁ గా మిగుతా జాతి లొ చేరిన వో* ఆయి యుండును మున వాసినదానినిబట్టి తెలియుచున్నది. ‘శివంగూరి సుబ్బారావు పంతులుగారు శీ రామాభిషేక మను గ్రంథ మొకటి తమదగ్గజఁ Kలచని బా )ను ^ డి కొన్ని పద్యములను నా క్లౌసగినా ప ఆశీ రామాభి చేక గ్రంథకర్త యిప్పటికి నూతేండ్ల కిందటివాఁ డ గు వే వెూ ! ఆపద్యములు #Sošt-É) దుష్టములుగా నున్నను శి)నాజక విశ్వ ఆ పద్యముల సారమిది:-కొండవీ డు వా_క్తవ్యుఁ డగునా తేయసో, త జన కొకనికి శినా నుఁడు కూఁతు నొసగెను. వారికిఁ బుత్తసంతతి కదు. శీనాథుఁ డాశాహిత్రుల నింట మంచుకొని పెnచెను. ఆకా రణ మునఁ దత్సంతతికి శీనాథుని さす・ど ○ యింటి పేరు వచ్చెను. sr-Ց వంశపరంపరలు మిక్కిలి పెంపొందెను. ఆ పరంపరలలో మూధవ కుని కుటుంబ విషయమును నెత్తె:గించుచున్నవి. వుం తి యును వాఁడు పఖ్యాతుడయ్యెను. ఆతనికయిదవ తరము వాఁచి శీ రామాభిషేక గంథకర్త. ఆపద్యము లివి. ఉ. ఆమునినాథు వంశకలశాంబుధిపూర్ణసుధాకరుల్ Po to స్తోములు సత్యసంధు లతిశోభితచిత్తు లు దారులున్ మహో ద్దాములు పుట్టిరందు నొకధన్యుని వంశములోన నొక్క_cడున్ బేమతోఁ గొండవీట నరిభీమణుఁడై తిన నారు చుండియన్.