పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/215

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

• K్యను. చనిపోవునపుడుకూడ ద్విజక వివరుగుండియల్ దిష్ట రనఁగ ను గుచున్నాఁ డు కాపః డమరుకెకి” అని చెప్పి, త= హృదయ 'ంశమున స^ కము প্রজঃ ノ ఎగి ド・;cさきo守。マリ ーエc予 マrび3:3oo. を " పరాక్షక శాస్తులుగారు همه این ينسجة > ം് عه. مسجيل ద్రష్ వివ తcపు c క్లే `. శ. ౧ళ g> పా لیبي శ్లో నాక్లు:డు ౧5 22 వజకు -ండెనని నాకి. కాని యందులకా ధా tx నాకు విజ:నము nర=_ం-E2? పాంతముని కొంద నచో* నా వని నా-డే లను ప్రా-కాe్స వూ - క్ష యుండదు. అట్టినిదర్శనము 2X జేవియు శేవు 3.

  • o&:

-ు"ు ౧ 3ూం పా° తవు వికొంద-3ు ఇవుచున్నారు. ఆతి ఁడు ౧ర 2> వజకు విచియున్నచో, మొదటి వాకి ననుసరించి ౧౧:? ఏండ్లును است. סביר

: క్షా నా వుపర్తించి => ష3 వ }\ ఘులు వు B గా గుఁడు జీవించి

گر న్న తేలు దున్నది. ఇవి గౌండును గూడ నెపం భవము తే. ఇమ్మహా నాయుడ్డేశ :xיר . పైపద్యము గోని 'బొగడ దండ" ను గూర్చి పలువురు పలు విధములు గా సిధ్ధముచ్చెయున్నారు తుదకు “ముంన్దు వలె గుచ్చు Tను చు, నినుముతో పుష్పములన లెఁ చేయబడిన గొలుసు వంటి • దని నిర్దారణము చేసియున్నాగు. కానాగారమునందున్న ఖయిదీలు తిమపైయధికారుల యాజ్ఞల నుల్లంఘించినచో, మెడలో బరువుగల యినుప గొలుసులను వేయుపద్ధతి యూ కాలమునఁ గూడఁ గలదు?Kదా ! ఇంతక్షo Eు నెక్కువ బాధాకరముగా నుండు శివౌయుధవుని బొగడ ద0డ కర్థము. ఎండలో ನಿಲುವಪಟ್ಟಿ పాదములకు, చేతులకు సంకెలలు వేసి భుజముపై నినుషగుండు పెట్టి మెడలో నీ బాగడదండను వైచి శీనాథుని బాధ పెట్టిరఁట ! ఎంతవిచారకరమైనవిషయము ! మొదటి పంట వరద చేపోయినది. రెండవ పంటకు, నువ్వులు, పెసలుచల్లించి