పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/211

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

200 - 2 : క వి తరం గి శి J (یہ 5۔ نہ سيس కొజు దేళాటనము చేయనెంచి కొండవీటి యందున్న కొండ కి సa-ు వాపకము పోయిన పిమ్మట దావ్వు אי לי אייא" వె" '2 _; あポsこュxcc・2;oov六Scm 。マ下き さ ్సము నా : చుట కై శినాక్షుడీ మెpూ = డి to سسته $ A ســــــG אי నాశయించి 3تک O :::: لا؟r. మొూ రెడ్డి యీదిన వెచ్చము యి శీనాక్లు

    • ~***त्क्रwe* ۹ سیاسی 擴

ポs に さボ空式で"céaい。ェョScs నిచ్చియుండును. エSoeすロさで発 ま 、3 sে *—to سسه ד వు కౌ ఇr వి. 3 నా ఘ:3ు చియించే న బియనుకొనుచున్న ' నంద go * 麟 R-, so; -$– .. പ് }ས་ నందనచ•తిమ" ని తెవికింక్షితిమి చెసె వేమో ! వికోష్టమేమో !

  • 2
  • { * שכר

మి-- కెమింగు రాయఁడు నాంప రాయని نه షిు గూర" : "ు ఇ}<డు సెక్జాsు దానము సే యు ల భాc బఖా తిని - ساده o "هم + طر ، אא* مص, د గా భుఁడు కి చి చె ని చెప్పబడుచున్న యీ క్రీం بیتی భా. ఆఓయ్యంబు నాంప్బెరాయుస్ శైలుంగా శ ! కస్తూరికా భి క్రౌ దానము సేయురా ! సుకవిరాట్బృం దాక శేశిక్షిన్ & 翌天"・ふo చుక్యభీమవ గంధ క్వాప్సరో భామి వ జద్వయకుంభి కుంభములపై వాసించుఁ దద్వాసనల్, .3 * مسه ఈకింది పద్యమును Äy-o: శినాథుడే తెలుఁగు రాయల్బపై రచించెనని చెప్పది రు. శా. ఛాటీఘోటఘరట్టసుబ్జవమిళద్దాఫీక కళ్యాణఘం లూటు o కౌర విలుండ్ర లు తో ముపుగ నా|్మత్తాహిత్య ణిభృ నో*్కటీ రాంకితకుంభినీధర సమత్కూ-టాలవీరూట ང་ཨ་༽ و میه 漸* | టాంధ్రాధిప ! సాంపరాయని తెలుంగా ! నీకు దీర్ఘాయు వె". సాంపరాయఁడను నా తఁడు శతువులచే రాజ్యము సోల్పో వఁగా జైమినీ భారతకృతిపః యగు సాళువ నరసింహ రాజు వంశ