పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/209

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

تیی.

  • . فيها శాకా શ * 兖 los نتيجة تسته s: さ 雲〕 动 × ○ * { 순창

శ్రీ ముకాదు. కి ర్నూలు వుండుసాయి లో గర్నూలు శ్రాలూకా యందు يعية لي" کس- & 咒 مفي. ! తీ= ټېلي • గార్డు నా : క్షా: యు గా వుమున్నది. అందు “వాని" తీసి వేసినచో كسه شمالي ہسپی P متن: వ గా క్ష పళై యే యగును. క్పక్షాన ఏ దానికి 2 S» £G துன் حبیب۔ - *so Enk کہیں است. ای- _ _ _ پایتع=ع కింద నుండెనని చెప్పవచుకుఁ " = యోధారములున్నవి. ఆ కాలమున -به ్సు వ - క్వా Y నామి - 5 మైళ్ళ దూ గ్రములో వున్నది. శినాథుడు を写もさr öす。:& をミす・る మహాత్మ మును రచియించునపుడీ గా వుమును "ు షాకు : సిక" ని వని వాయువు) చే కె కె కెమో యని తోఁచు

§ చున్నది. ఇతి : : తెచూ మొుపోయి వ్వవనా యుము చే సెనా యని هامبو సంశయమును గట్టచ్ను వె. కాని శినా పని స్వభావము యిబట్టి యూతఁడంతటి పనిని జేసియుం : నని తలంప వచ్చును. 8 కాలమునాఁ డే:ు వందలటంకములు పన్నుచెలైడు గామము పెడ్లదై యుండు ననుటకు CO iసందేహము లేదు ఆ గావుము కి ఇషా నాది క్ష నలువదిమైళ్ళదూరములో S. ES మిన్నదనియు నది దాదాపు నాలుగు వేల యుకె రముల పవూణముగ ల కళెచ్చి రాక్షు?? గ్రామముగా నుండెననియు కర్నూలు తాలూకా తిహశ్మిలు దారుగారు వ్రాసియున్నారు. ఆ కాలమున నేటిగట్టులు మొదలగు నభ్యంతు ములు లేక పోవుటచే వఆదలంతదూరము వఆుఁ బవ హించుచున్నవని తెలపవచ్చును ఆ కాలమున గామములు గుత్తకిచ్చెడి యూ వారముకలదు. పల్నాటి చకితములో బహ్మనాయడు మల్ల దేవుఁడు మొదలగువారు శ్రీశైలమున కేగి ూసీమవు బాలించుచుండిన భికావలి వారిదగ్గఆఁ గొన్ని గ్రామములు గుత్తకుఁ దీసికొనిగని వాసియున్నది. కొండవీడు నివాసముగాఁ గలిగియున్నను నిటు రాజమహేం ద వరమునకును, నటు