పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/208

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ಸ್ಟ್ த ফ্লে", *ss sisessavas * التي نام ههای . భాస్క రుఁగు మున్నె దేవునిపాలికి క్రౌ |

  • శ్రీ యుగం - ఇ సి నుండఁ గ : మువ్సు

鄰 * ది జక్ష ని: రుపండియల్ E MS షా గ { ._ ס 5 * بيني నకు గుచున్నాఁడు శ్రీ నాక్లు :: ముకే 剝 - .کہ.می *g * --: :א took §o. డ్రః ప ద వును " * ينات تخ: حة جثلاة سة っェずさ で"○○なマ ごー5 エです*ージ 2。 怒_Y *y*

* ,... خ عجی cسیسہ మిని బన్ధువు లెన్ని బాలు పెళైును వా లో పెల్లి యు . ఇది. శ్రీనా

ظاہی = سحابسته పెు సి యవనాన కాలను క్షీ. శ. ౧ 2 = 2 వాంపా మొ. శ్రిక్ష టికిఁ గి షా ജ്ഞ. * فح * 工。 - షి : x * : السيد .* تنیس ح تیم اصه به ماه مه سر" t ź o: నె దెత్ వున వున్న 5y 5) రాజునా నమొన గున్నది ! నా;ు l *a گ دیا ו"אר: ఆ*జ=్క گلابی تيبي چشم నాc టి నా విస్ ఆన్లీ బౌన్దలను పెట్టిన యూ పభువెవ్వకు ఫెలిసికొన ジ。 بیجام تلة S 靈 :-, ఖీ منہج علي వలయుననుకొన్కె పాకకు లకుఁ A లు Xక షో కేవు. 3 స్థ దారెడ్డి - شاخېسه _: *

میچیچہ ~ عني هندة يم مينه మొదలగు వారి నిజ యి చి ఒ డై గాజు ! వా ) తో మునా కి మి ౧చినా కపియు, వా ! నా పది గాధలను పెట్టిన వాకనియు వారు గ్గుల చకె • తెమునం చున్నాది. ఆ కాలమున సే పాంతమును బకాలించిన యొు కాజులలో شیب -بيه さ టివాఁడు, కపికేం ది గజపతి. అ3ఁడీ దేశము నా కమించిన కాలము 選。き のゴン2o వ్రాంతమొు. ఆప్పటికి శ్రీనాథు:ు చేఁడు. బహుమనీ నాహాయ్యమునుగొని యన్న దేవ చోడుడు రెడ్డి కాజులను ريم دجج ه-تح" జయించిన పిమ్మట నాతి డెంతియో కాలము రాజ్యము పేయ లేదు. や5öさのきに బిమ్మట కపిలేం ద్రగజపతి వచ్చి జయించుఎజమిను, గృష్ణానిదీ తీS భూమి, బహిమసీరాజుల పాలనమునందుండినట్లు కి స్పుచున్నది. శీనాథున కీయ వస్టపట్టి యుండునని తలంపవచ్చును. కపిలేం దగజపతి శెతుకెంటకుడైనను, భాహ్మణుల కచేకా గహా ముల నొసంగిన వాఁడు. శీనాథునివంటి పడితికి వి కిట్టి బాధలు కలుగఁ జేయఁడని తలంపఁదగును. అయినను నా కాలమున బొడ్డపల్లె యున్న దేశ మెవరిపాలమున నుండెనను విషయమున సింకను బరి له శోధనము జరుగవలసియున్నది. ボ ポ ఆ కాలమున R* దా వరి, క షా, నెలూరు మండలములగొ* బొడ్లపలైయను Ց, չ շ, *} Co. f* : గామము లేదు. గుంటూరు మండలమున 2,3 N*లు త్రాలూకాలో سيا