పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/203

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

134 ఆ ం ఛి క వి తె రం గి

  • E_ మాత్త భిక్తి లేదు క్రౌండ ట్రిలో నున్నప్పడు తాను విద్యాధి

Ty سحينه نیلم، "క్షా 9 య- గుత్తు చే దన కొత్తి కు వచి \న పండితులు, శిష్యులు నా తసింుం ایر o నే భుజ3 చెడ్ నార వియు, దేవ నాయలుస్వక్టాభిషేకము చేసినప్ప سےختA7 t & 2 جيج ఢా ధనవును బాహ్మణులకుఁ బరిడితులకు c బంచి పె ననియు, నిది యే నుచి యొవ * యక్షు గcగా • స్నానోవకమును గానము చేయుట భావ్య మిగా డని చెప్పెనవియొఁ దావింట తేనెప్పదు దిన వెచ్చము గడపు టకై మొలారి రెడ్డి సోరెన ది యుఁజెప్పదురు. చరము ద శయందుఁ గూడ

  • با شما

నొ 7గామ మొును గు త్ప్రుఁదీసికొని వ్వవసాయువు చేయ నారంభించి ప్రాచు కాశీఖండమం దాలి; _ g $ సి-డ్రి కే షో యముందు నెవ్వఁగేవి నా5 శాగ వ వుది గౌరవంుగా) కాదు గౌ వ వూ "గార గౌరి వంబు, అని వ్రాసిన పద్యమునుబట్టి యూతనిస్వభావము నెలియుచున్నది. ఇతఁడు భోజన పియుఁడు అనుది ని మును బిండివంటలతోఁ దాను భుజిు చుచు నితరులకుఁ బెట్టుచుండు వాఁ డు యతని భీమ పురాణ ੱਚੇ ఖండము లందలి పద్యమొల వలన నునకుఁ దెలియును. గ్రంథ విస్తర భీతి నిeు నుదాహరింపఁ జాలనైతిని. చరమ కాలమునఁగూడ " హేమ పాత్రాన్న మెవ్వని పంక్తి ” అని చెప్పినాఁడు.

  • దానము భోగము నాశము పూనికతో మూఁడు గతులు భువి ధనము నున్ దానము భోగము నెఱుఁX స్ ధనమునకు గతి తృతీయ మె పొసగున్ " ?

అనుసూ_క్తి నెఱిఁగిన మహాపురుషు డగుట దవ్యమును నిలువ చేయుతలం పాతనికి లేకపోయినది. కలిమి లేము లెంతటి వారి కైనను గలుగును. శీనాథుని లేమికిఁ గూడ నదియే కారణ మును కొనవల