పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/202

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

పిల్లమళ్లీ పిశ కన యీ ఇవి సమకాలికుఁ డనియు శినా ఃసర క్షు ప్తో న Kגל נכ3 : ס ూక్ష్పక్షి2 2おr下号しボ恋)サ3x శి గురజాడ 3°-יתsso Τn-κκr باني మూ_పంతులుగాకు - కు యున్నాగ కాగ్రి య దిని జము కాదు. కా 3 - క్ష సర వులం : o పున: ట్రికే c న , రన పదే క్ష * :ు ఎగి _. منابع ്; _ గాలుఁడై యుండును ఇతఁక్షు శి° గా S శ్ ష్యుడని يةTF فيه لا يج حي عيت "جح

8, -o-o: ،יריסל ۶يته پی ബ * * *. אי 轟。 *. “, بينم 富 *sä ..". ബ് g శ్రీనాథుఁు భిుగుల జారు (డ వియు, వేశ్యాంపటుఁ *玉を)に文○oy గ-్వ యము సేయు వాఁడవి యుఁ గొందఱుతలంచు 3 శ్నారు. ఇట్లను కొనుటకు ముఖ్య కా5ణ వూతనివని చెప్పఁ బడి యెడి చాటువులే. ఆతని గ్రంథములను 2;&委)3去さマで3"oso Sマー SS శృంగారప్రియుఁడు కాఁడని చెప్ప కే "ు. ఆల్దవి నూతఁడు గుర్నీతిపరుఁడని గాని, విధము చెడి నర్తించిన వాఁ డనిగాని చెప్పరాదు. కేవలము శ్రీన్తుకుని వంటి నా" ( డు కాక హా నచ్చునా. రాజాధి - జల ముప-శీస స్లో ఆసో ముహశీ పండి తుల సమకి మున సును ది నమును విద్యాసోలోగాలము గడపిన మౌ cడు. మహామం లో సాసకుఁడు. శివ భక్తుఁడు. ఆతాని 1 గంథములలో శృం గారరసముతో సమానముగ శాంతర సము పోషింపబడినది. భక్తి, గొu త్రి, బొ*ఛింకుఁ బడినవి ఇతఁడు యాగా ఎనమున స్వేచ్ఛావిహారిమై త్రిరు?్పటు చే నవనాన కౌలమున దారిద్యము ననుభవింపవలసివచ్చిన దది శివీ రేశలింగము పంతులుగారును వారిననుసరించి భీమేశ్వర ప) గాణ పీఠికాకారులును వాసియున్నారు. శీపభాకరశాస్త్రలు గారును, శీ చి. వీరభద నావుగారును నాయభిప్రాయముతో వేకీ భవింప లేదు. సంపాదించిన ధనమును గూడఁబెట్టి యుంచవలెనను